İlk Müslümanlar (Hicrete kadar)


ÖNSÖZ

Bismillahirrahmanirrahim.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın (c.c) adıyla,

Şahadet ederiz ki O’nun eşi, şeriki yoktur. Yerlerin, göklerin, ikisi arasındakilerin ve din gününün sahibidir. Her şeye gücü yeter. Yalnız O’na ibadet eder, yalnız ondan yardım dileriz.

Yine şahadet ederiz ki Muhammed (a.s) O’nun kulu ve resulüdür.

O Muhammed (a.s) ki Habibullah’tır, Resul-ü Kibriya’dır, Hatem-i Enbiya’dır.

Cahiliye dönemi insanlarının ufuklarını aydınlatan, yollarını gösteren Allah (c.c) tarafından gönderilmiş bir Nurdur.

Bu nurlu yola davet kolay olmadı. Peygamber efendimiz bu kutlu yolda pek çok eziyetlere, işkencelere, zorluklara maruz kaldı. insanların bir kısmı tasdik ederken, bir kısmı tarafından da şiddetle ret ve inkâr edildi.

Tasdik edenler O mübarek insanın yoldaşı, arkadaşı, yardımcısı olma şerefine ulaştılar.

O’nun ve getirdiği din için işkencelere uğradılar, acılar çektiler, mallarını saçarcasına harcadılar, yurtlarını terk ettiler, gerektiğinde canlarını verdiler. O insanlara bu gün rahmet ve minnetle andığımız Ashab-ı Kiram adı verildi.

Peygamberimiz gibi bu mübarek insanları rahmet ve minnetle anmak, en azından unutmamak boynumuzun borcudur.

Bu kitabımızda nübüvvetin verilişinden hicrete kadarki dönemde tespit edebildiğimiz ilk Müslümanları erkek, kadın, çocuk, yaşlı, genç, köle, efendi, siyah, beyaz, zengin, fakir, ırk, dil, cins ayırımı yapmadan Müslüman oluş sıralarına dikkate alarak yazmaya, kısa da olsa hayatları hakkında bilgiler vermeye, bu mübarek insanları tanıtmaya çalıştık.

Unuttuklarımız ya da okuduğumuz kaynaklarda geçmediği için isimlerini bilmediklerimiz varsa onları da bu mübarek zümreye katar, rahmet ve şükranla anmayı bir borç biliriz.

Peygamberimizle birlikte bu mübarek insanları da hayırla anmanın rahmet ve berekete vesile olacağı umuduyla; gelmiş geçmiş tüm peygamberlere, hassaten peygamberimiz Hz. Muhammed’e (a.s) ve O’nun ashabına, din âlimlerimize ve bu yolda canlarını vermiş aziz şehitlerimize bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anar, salat-ü selamlarımızı göndeririz.

İnayet Allah’tandır

Haziran 2006

Hüdai ÇAKMAK

habibullah

O Muhammed (a.s) ki Habibullah’tır yazan arkadaş Allahu teala peygamberine (Hz Muhammed as)nerede habibim diyor siz neye dayanarak o habibullahtır diyorsunuz,Allah adına nasıl konuşursunuz?

ASHAB-I KiRAM (R.ANHÜMA)

ASHAB-I KiRAM (R.ANHÜMA)

(Yazım müslüman oluş sıralarına göre düzenlenmiştir. Aradığınız ashabın sıra numarasını alfabetik listeden bulunuz.)

(HiCRETE KADAR - ALFABETiK SIRAYA GÖRE)

Müslüman Oluş
Sıra No:

178-Abbas b. Ubade b. Nadle el Ensarî (r.anh)
207-Abbad b. Kays el Ensarî (r.anh)
230-Abdullah b. Amr b. Haram el Ensarî (r.anh)
044-Abdullah b. Cahş (r.anh)
189-Abdullah b. Cübeyr el Ensarî (r.anh)
089-Abdullah b. Huzafe (r.anh)
104-Abdullah b.Hübeyb (r.anh)
141-Abdullah b.Haris (r.anh)
148-Abdullah b.Mahreme (r.anh)
022-Abdullah b.Maz’un (r.anh)

030-Abdullah b.Mes’ud (r.anh)
202-Abdullah b.Revaha (r.anh)
084-Abdullah b.Süfyan (r.anh)
149-Abdullah b.Süheyl (r.anh)
228-Abdullah b.Üneys el Ensarî (r.anh)
113-Abdullah b. Yâsir (r.anh)
016-Abdurrahman b. avf (r.anh)
105-Abdurrahman b.Hübeyb (r.anh)
227-Abs b.Amir el Ensari (r.anh)
086-Adiyy b Nadle (r.anh)

057-Âkil b. Ebi Bükeyr (r.anh)
226-Amr b.Ganeme (Aneme) el Ensarî (r.anh)
237-Amr b.Haris el Ensarî (r.anh)
163-Amr b.Tüfeyl el Ezdî (r.anh)
034-Âmir b.Ebi Vakkas (r.anh)
051-Âmir b. Füheyre (r.anh)
043-Âmir b.Rebia (r.anh)
155-Amire bint-i Sa’diy (r.anha)
112-Ammar b.Yasir (r.anh)
122-Amr b.Abese (r.anh)
133-Amr b.Cehm (r.anh)

151-Amr b. Ebi Serh (r.anh)
226-Amr b.Ganeme (r.anh)
199-Amr b.Gaziyye el Ensarî (r.anh)
101-Amr b.Haris (r.anh)
080-Amr b.Osman (r.anh)
010-Amr b.Said (r.anh)
068-Amr b.Ümeyye (r.anh)
099-Amre (Umeyre) Bint-i Sâdi (r.anha)
169-Avf b.Haris (r.anh)
039-Ayyaş b.Ebi Rebia (r.anh)

209-Berâ b.Ma’rur el Ensarî (r.anh)
072-Bereke Bint-i Yesar (r.anha)
203-Beşir b. Sa’d el Ensarî (r.anh)
006-Bilal-i Habeşî (Bilal b.Rebah) (r.anh.)
210-Bişr b. Berâ el Ensarî (r.anh)
143-Bişr b.Haris (r.anh)
247-Büreyde b.Husayb b.Abdullah (r.anh)

173-Cabir b.Abdullah (r.anh)
231-Cabir b.Abdullah el ensarî (r.anh)
138-Cabir b.Süfyan (r.anh)
218-Cebbar b.Sahr el Ensarî (r.anh)
074-Cehm b.Kays (r.anh)
109-Cuayl b. Süraka (r.anh)
139-Cünade b. Süfyan (r.anh)

216-Dahhâk b. Harise el Ensarî (r.anh)
161-Dımad b. Salebe el Ezdî (r.anh)

045-Ebu Ahmed Abd b. Cahş (r.anh)
231-Ebu Abdullah Cabir b. Abdullah (r.anh)
218-Ebu Abdullah Cebbar b. Sahr el Ensarî (r.anh)
220-Ebu Abdullah Kâb b.Malik el ensarî (r.anh)
187-Ebu Abdullah Sa’d b.Hayseme el Ensarî (r.anh)
236-Ebu Abdurrahman Muaz b. Cebel el Ensarî (r.anh)
185-Ebu Burde Hani b.Niyar (r.anh)
230-Ebu Cabir Abdullah b.Amr b. Haram (r.anh)
191-Ebu Eyüp el Ensarî (r.anh)
008-Ebu Fükeyhe (r.anh)

208-Ebu Halid Haris b.Kays el Ensarî (r.anh)
053-Ebu Huzeyfe b.Utbe b.Rebia (r.anh)
092-Ebu Kays b.Haris (r.anh)
245-Ebu Mabed Eksem b. Cevn (Abdüluzza) (r.anh)
023-Ebu Muaviye Ubeyde b. Haris (r.anh)
118-Ebu Musa el Eş’arî (r.anh)
121-Ebu Rafi (r.anh)
240-Ebu Sabit Sa’d b.Ubade el Ensarî (r.anh)
106-Ebu Sebre b. Ebi Ruhm (r.anh)
018-Ebu Seleme Abdullah b. Abdülesed (r.anh)

235-Ebu Şubas Hadîc b. Selâme el Ensarî (r.anh)
197-Ebu Talha Zeyd b.Sehl el ensarî (r.anh)
017-Ebu Ubeyde (b. Cerrah) Âmir b.Abdullah (r.anh).
228-Ebu Yahya Abdullah b.Üneys (r.anh)
123-Ebu Zerr’el’Gıfarî (r.anh)

223-Ebul Yeser Kâ’b b. Amr el Ensarî (r.anh)
179-Ebul Heysem Malik b.Teyyihan (r.anh)
222-Ebul Münzir Yezid b.Amr (Amir)(r.anh)
238-Ebul Velid Rifâa b. Amr el ensarî (r.anh)

070-Ebürrum b.Umeyr (r.anh)
056-Erkam b.Ebil’Erkam (r.anh)
168-Es’ad b. Zürare (r.anh)
032-Esmâ bint-i Ebu Bekir (r.anha)
040-Esma bint-i Selâme (r.anha)
047-Esma Bint-i Ümeys (r.anha)
067-Esved b. Nevfel (r.anh)
196-Evs b. Sabit el Ensarî (r.anh)

038-Fatıma bint-i Alkama (r.anha)
160-Fatıma bint-i Esed b. Haşim (r.anha)
026-Fatıma bint-i Hattab (r.anha)
154-Fatıma bint-i Mücellel (MuhacceL) (r.anha)
011-Fatıma bint-i Safvan (r.anha)
205-Ferve b. Amr el Ensarî (r.anh)
073-Firas b.Nadr (r.anh)
064-Fükeyhe Bint-i Yesar (r.anha)

033-Habbab b. Erett (r.anh)
235-Hadîc b. Selâme el Ensarî (r.anh)
229-Halid b.Amr (r.anh)
058-Halid b. Ebi Bükeyr (r.anh)
206-Halid b. Kays el Ensarî (r.anh)
009-Halid b. Said (r.anh)
066-Halid b. Hizam (r.anh)
007-Hâmâme Hatun (r.anha)
201-Harice b. Zeyd el Ensarî (r.anh)
153-Haris b. Abd Kays (r.anh)
142-Haris b. Haris (r.anh)
078-Haris b. Halid (r.anh)

208-Haris b.Ksays el Ensarî (r.anh)
075-Harmele bint-i Abd (r.anha)
137-Haris b. Hatıb (r.anh)
095-Hasene Hatun (r.anha)
082-Haşim b. Ebi Huzeyfe (r.anh)
052-Hatıp b. Amr (r.anh)
061-Hatıp b. Haris (r.anh)
063-Hattab b. Haris (r.anh)
083-Hebbar b. Süfyan (r.anh)
091-Hişam b. As (r.anh)
041-Huneys b.Huzafe (r.anh)
134-Hüzeyme b. Cehm (r.anh)

119-Hz. Abbas b. Abdülmuttalip (r.anh)
003-Hz. Ali b. Ebu Talip (k.v)
046-Hz. Cafer b. Ebu Talip (r.anh)
005-Hz. Ebu Bekir Abdullah Atik b. Ebi Kuhafe (r.anh)
158-Hz. Erva bint-i Abdülmuttalip (r.anha)
028-Hz. Fatımatüzzehra bint-i Resulullah (r.anha)
157-Hz. Hamza b. Abdülmuttalip (r.anh)
001-Hz. Hatice bint-i Hüveylid (r.anha)
013-Hz. Osman b. Affan (r.anh)

159-Hz. Ömer b. Hattab (r.anh)
002-Hz. Rukayye bint-i Resulullah (r.anha)
097-Hz. Sevde Bint-i Zem’â (r.anha)
131-Hz. Ümmü Habibe Remle Bint-i Ebu Süfyan (r.anha)
019-Hz. Ümmü Seleme Hind Bint-i Ebi Ümeyye (r.anha)
027-Hz.Ümmü Külsüm Bint-i Resulullah (r.anha)
024-Hz. Zeyneb bint-i Huzeyme (r.anha)

100-ibn Ümmü Mektum b. Kays (r.anh)
059-iyas b. Ebi Bükeyr (r.anh)
166-iyas b. Muaz (r.anha)
167-iyas b. Muaz (r.anh)
152-iyaz b. Züheyr (r.anh)

220-Kâb b Malik el ensarî (r.anha)
071-Kays b. Abdullah (r.anh)
198-Kays b. Ebi Sa’saa el Ensarî (r.anh)
090-Kays b.Huzafe (r.anh)
021-Kudâme b. Maz’un (r.anh)
171-Kutbe b Amir (r.anh)

043-Leyla Bint-i Ebi Hasme (r.anha)
128-Lübeyne Hatun (r.anha)

136-Muhammed b.Hatıb (r.anh)
093-Mahmiye b. Cez’ (r.anh)
213-Makıl b. Münzir el Ensarî (r.anh)
179-Malik b. Teyyihan el Ensarî (r.anh)
098-Malik b. Zem’a (r.anh)
085-Mamer b Abdullah (r.anh)
048-Mamer b Haris (r.anh)
190-Ma’n b. Adiyy (r.anh)
049-Muttalib b. Ezher (r.Anh)
248-Mes’ud b. Huneyde (r.anh)

036-Mes’ud b. Rebi (Rebia) (r.anh)
088-Mes’ud b. Süveyd (r.anh)
215-Mes’ud b. Yezid el Ensarî (r.anh)
164-Meysere b. Mesruk (r.anh)
108-Mıkdad b. Amr (Esved) (r.anh)
076-Muaykıb b. Ebi Fatıma (r.anh)
135-Muattıp b Avf (r.anh)
192-Muavviz b. Haris el Ensarî (r.anh)

232-Muaz b. Amr b. Cemuh el ensarî (r.anh)
236-Muaz b. Cebel el ensarî (r.anh)
175-Muaz b. Haris el Ensarî (r.anh)
136-Muhammed b. Hatıb (r.anh)
193-Muhriz b. Nadle (r.anh)
116-Mus’ab b. Umeyr (r.anh)
049-Muattib b. Ezher (r.anh)
241-Münzir b. Amr el Ensarî (r.anh)

126 ve 127-Nehdiye Hatun ve kızı (r.anhüma)
060-Nuaym (Nahham) b. Abdullah (r.anh)
147-Numan b. Adiyy (r.anh)
186-Nüheyr b. Heysem el ensarî (r.anh)

102-Osman b. Abd. Ganm (r.anh)
020-Osman b. Maz’un (r.anh)
140-Osman b. Rebia (r.anh)

170-Rafi b. Malik (r.anh)
050-Remle bint-i Avf (r.anh)
079-Reyta Bint-i Haris (r.anha)
188-Rifaa b. Abdülmünzir el Ensarî (r.anh)
238-Rifaa b. Amr el Ensarî (r.anh)

233-Sabit b.Cız’ (Salebe) el Ensarî (r.anh)
150-Sa'd b. Havle (r.anh)
015-Sa’d b. Ebi Vakkas (r.anh)
103-Sa’d (Said) b. Abd. Kays (r.anh)
182-Sa’d b. Muaz (r.anh)
200-Sa'd b. Rebi (r.anh)
240-Sa'd b. Ubade el Ensarî (r.anh)
065-Saib b. Osman (r.anh)
145-Saib b. Haris (r.anh)
144-Said b. Haris (r.anh)

025-Said b. Zeyd (r.anh)
225-Salebe b. Ganeme(Aneme) el ensarî (r.anh)
037-Salit b Amr (r.anh)
224-Sayfî b. Sevad el Ensarî (r.anh)
195-Sehl b.Atik el Ensarî (r.anh)
054-Sehle Bint-i Süheyl b. Amr (r.anha)
096-Sekran b. Amr (r.anh)
081-Seleme b. Hişam (r.anh)
183-Seleme b. Selame (r.anh)

211-Sinan b. Sayfi el Ensarî (r.anh)
094-Süfyan b. Mamer (r.anh)
115-Süheyb b. Sinan (Süheyb-i Rumi) (r.anh)
029-Süheyl b. Beyza (r.anh)
221-Süleym b. Amr (Amir) el Ensarî (r.anh)
111-Sümeyye Bint-i Huyyat (Hubat) (Hubbat) (r.anha)
246-Süraka b. Malik b. Cu’şum el Müdlicî (r.anh)
132-Süveybit b. Sa’d (r.anh)
165-Süveybit b. Samıt (r.anh)
117-Şemmas b. Osman b. Þerid (r.anh)
077-Şurahbil b. Hasane (r.anh)

014-Talha b. Ubeydullah (r.anh)
163-Tüfeyl b. Amr el Ezdî (r.anh)
219-Tüfeyl b. Malik el Ensarî (r.anh)
212-Tüfeyl b. Numan el Ensarî (r.anh)
129-Tuleyb b. Umeyr (r.anh)

176-Ubade b. Samit el Ensarî (r.anh)
172-Ukbe b. Amir (r.anh)
239-Ukbe b. Vehb (r.anh)
194-Umare b. Hazm el Ensarî (r.anh)
035-Umeyr b. Ebi Vakkas (r.anh)
146-Umeyr (imran) b. Riab (r.anh)
234-Umeyr b.Haris (r.anh)
087-Urve b. Üsase (r.anh)
114-Utbe b. Gazvan (r.anh)
031-Utbe b. Mes’ud (r.anh)

180-Uveym b. Saide el Ensarî (r.anh)
234-Umeyr b. Haris el Ensarî (r.anh)
136-Ümeyne (Hümeyne) bint-i Halef (r.anha)
062-Ümmü Cemil Fatıma Bint-i Mücellel (r.anha)
156-Ümmülhayr Selma Bint-i Sahr (r.anha)
107-Ümmü Külsüm Bint-i Süheyl b.Amr (r.anha)
244-Ümmü Mabed Atike Bint-i Halid (r.anha)
243-Ümmü Meni’ Esma el Ensarî (r.anha)
125-Ümmü Übeys Hatun (r.anha)

242-Ümmü Ümare Nesibe el Ensarî (r.anha)
120-Ümmülfadl Lübabetülkübra Bint-i Haris (r.anha)
181-Üseyd b. Hudayr el Ensarî (r.anh)

055-Vakıd b.Abdullah (r.anh)

110-Yasir b. Amir (r.anh)
222-Yezid b. Amr (Amir) el Ensarî (r.anh)
217-Yezid b. Haram el Ensarî (r.anh)
214-Yezid b.Münzir el Ensari (r.anh)
177-Yezid b. Salebe el Ensarî (r.anh)
069-Yezid b. Zem’a (r.anh)
174-Zekvan b. Abd Kays (r.anh)
004-Zeyd b. Harise (r.anh)

124-Zinnure Hatun (r.anha)
204-Ziyad b. Lebid el Ensarî (r.anh)
012-Zübeyr b. Avvam (r.anh)
184-Züheyr b. Rafi’ el Ensarî (r.anh)

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Google
 

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Son yorumlar