SAHÂBELERİN FAZİLETLERİ VE ONLAR HAKKINDA KÖTÜ SÖZLER KONUŞMAMANIN GEREKLİLİĞİ


Takdim

"Dini modernize etme" projelerine alet olan yerli ve yabancı müsteşrik zihniyete sahip kişilerce ortaya çıkarılan “modern din yorumları”nın sadece bir versiyonunu teşkil eden “Sahabelere saygılı olmak ve onlar hakkında kötü söz söylememek” gerektiği ilkesinin ihlâli ve bu konuda zihinlerin karıştırılmaya çalışılması şu anda üzerinde durulması gereken ciddi bir mes’ele olarak karşımızda durmaktadır.

Biz de bu sebeble, zihinlerde mevcud olan bazı yanlış anlamaları izale etmek için son devrin büyük âlimlerinden ve mutasavvıflarından olan merhûm Muhammed Es’ad Erbilî Hazretleri’nin güvenilir hadis kaynaklarından derlediği, Arapça ve Osmanlıca metinlerinin de yer aldığı Kenzü’l-İrfân fî Ehâdîs-i Nebiyyi’r-Rahman (Derseâdet 1327, Mahmud Bey Matbaası) adlı kitabının “Sâhabelerin faziletleri ve onlar hakkında kötü konuşmamak gerektiği” ile ilgili bölümlerini (shf. 20-30) sadeleştirmek sûretiyle sizlere sunuyor ve bu vesileyle de Muhammed Es’ad Erbilî Hazretleri’ni rahmetle anıyoruz.

Osman AKYILDIZ

Hz. Ebûbekir Radıyallahu Anh ve Hz. Ömer Radıyallahu Anh’ın Faziletleri Hakkında:

"Nebîler ve Rasûller müstesnâ, Ebûbekir ve Ömer cennette bulunan bütün insanların efendisidirler.” (Câmîu’s-Sağir)

"Ebûbekir ve Ömer benim için başa nisbetle işitme ve görme gibi azîz ve önemlidirler.” (Câmîu’s-Sağir)

"Ali, Fâtıma, Hasan ve Hüseyin benim ehlimdir. Ebûbekir ve Ömer ise Ehlullahdır. Ehlullah ise benim ehlimden fazîletlidir.” (Nevâdiru’l-Usûl)

"Benden sonra gelen halifelerime uyunuz. Onlar Ebûbekir ve Ömer’dir." (Câmîu’s-Sağir)

"Allah-u Teâlâ beni dört vezir ile te’yid etti. İkisi gök ehlinden yani Cebrâil ve Mikâil, ikisi de yer ehlinden yani Ebûbekir ve Ömer’dir." (Câmîu’s-Sağir)

"Ebûbekir ve Ömer’i sevmek imandan olup, buğz etmek ise küfürdür.” (Câmîu’s-Sağir)

"Cennet ehlinin seyyidleri Ebûbekir ve Ömer’dir. Özellikle Ebûbekir cennet ehli arasında gökte Süreyyâ yıldızı gibi parlaktır.” (Câmîu’s-Sağir)

"Benden sonra hilâfet makamının Ebûbekir ve ondan sonra Ömer’e intikâli için vukû bulan işâretlerim kendiliğimden olmadı. Belki Allah bu ikisini diğerlerinden öncelikli kıldı.” (Câmîu’s-Sağir)

«Es’ad Efendi’nin notu: Bunun hikmeti ise Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in emanetini özellikle Hz. Ebûbekir ve Hz. Ömer Efendilerimiz’in taşıyabilmeleridir.»

"Benden sonra hilâfet makamı Ebûbekir ‘in ve ondan sonra Ömer’indir. Bunlardan sonra ihtilâf çıkar.” (Münâvî)

Hz. Ömer Radıyallahu Anh’ın Fazileti Hakkında:

"Cenâb-ı Allah, kelime-i şehâdeti Ömer’in dilinden ve kalbinden açığa çıkardı.” (Câmîu’s-Sağir)

"Hak (başka bir rivâyette doğruluk) nerede olursa olsun Ömer iledir.” (Câmîu’s-Sağir)

"Eğer benden sonra bir Peygamber olsaydı, Ömer İbnü’l-Hattâb olurdu.” (Câmîu’s-Sağir)

"Güneş Ömer’den hayırlı bir adam üzerine doğmamıştır.” (Câmîu’s-Sağir)

«Es’ad Efendi’nin notu: Bu hadis-i şerif, İmam Ömer’in halife olacağı zamanlardaki nâil olacakları makamı müjdelemektedir. Yoksa Hz. Ebûbekir Radıyallahu Anh’ın ondan faziletli olduğu hadis-i şeriflerle sâbittir.)

"Allahım! İslâm dinini Ömer bin Hattab ile aziz et.” (Münâvî)

"Cenâb-ı Allah’ın rızası Ömer’in, Ömer’in rızası da Cenâb-ı Allah’ın rızasıdır.” (Münâvî)

"Ömer benimledir, ben de onunlayım. Hak ise her nerede olur ise olsun Ömer’den ayrılmaz.” (Münâvî)

"Eğer ben Peygamberlik vazifesiyle me’mur olmasaydım, bu vazife Ömer’e verilirdi.” (Münâvî)

Hz. Osman Radıyallahu Anh’ın Fazileti Hakkında:

"Osman bin Affân dünyada ve âhirette herkesten ziyâde bana yakındır.” (Câmîu’s-Sağir)

"Osman ümmetimde hayâ ve cömertlik ile sıfatlanmış olanların birincisidir.” (Câmîu’s-Sağir)

«Es’ad Efendi’nin notu: İmâm Osman Hazretleri’nin, yalnız kölelerinden iki bin dört yüz neferini Allah yolunda âzâd ettiği rivâyet edilir. Allah ondan razı olsun!»

"Cennette her Peygamber’e mahsus bir arkadaş vardır. Benim de arkadaşım Osman bin Affân’dır.” (Câmîu’s-Sağir)

"Cehenneme gidecek olanlardan yetmiş bin kişi Osman’ın şefaatiyle hesabsız cennete girerler.” (Câmîu’s-Sağir)

"Osman cennette benimledir, arkadaşımdır.” (Münâvî)

Hz. Ali Radıyallahu Anh’nın Fazileti Hakkında:

"Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır. İlmî isteyen kapısına mürâcaat etsin.” (Câmîu’s-Sağir)

«Es’ad Efendi’nin notu: Bu hadis-i şerif İmâm Ali Hazretleri’nin dinî ilimlerdeki vukûfiyetini isbat ediyor. Dinî meselelerden bir mesele için Hazret-i Muâviye’ye mürâcaat olunduğu sırada, “İmâm Ali Hazretleri’ne mürâcaat ediniz. Zira benden daha bilendir” cevabını verir.»

"Ali’yi hatırlamak ibâdettir.” (Câmîu’s-Sağir)

«Es’ad Efendi’nin notu: Allah’ın isimlerinden başkası zikr edilmez diye itiraz edilmesin. Zira “Salihleri zikir keffârettir”, “Salihleri zikredenlere rahmet” gibi hadis-i şerifler bunu te’yid eder.)

"Ali dünyada ve âhirette kardeşimdir.” (Câmîu’s-Sağir)

"Ali’nin bana olan nisbeti Hârûn’un Mûsâ’ya olan nisbeti gibidir. Şu kadar var ki benden sonra hiç kimseye Peygamberlik müyesser olmaz.” (Câmîu’s-Sağir)

(Es’ad Efendi’nin notu: Bu hadis-i şeriften anlaşılan nisbet, Peygamberlik nisbeti veya kendinden sonra hilâfete geçmesi şeklinde değildir. Zira Harun Aleyhisselâm, Musa Aleyhisselâm’dan önce ukbâ âlemine teşrif buyurmuşlardır. Belki Rasûlullah’ın maksadı Tebük gazasına teşriflerinde İmam Ali Hazretleri’ni kendi yerine halef buyurdukları mânâdır.)

"Mü’minin amel defterinin alâmeti Ali’ye olan muhabbetidir." (Câmîu’s-Sağir)

"Bir kimse Ali’yi sever ise beni sevmiş olur ve Ali’ye buğz eden bana buğz etmiş olur.” (Münâvî)

"Ali’nin muhabbeti öyle güzel bir şeydir ki onun sahibine günah zarar veremez.” (Münâvî)

«Es’ad Efendi’nin Notu: Yani günah işlemez ki zarar versin. Dolayısıyla şer’i hükümler hilâfında hareket edenler de biliniz ki İmam Ali Hazretleri’nin muhabbeti yoktur.»

"Ali’ye düşmanlık eden kimsenin Cenâb-ı Allah düşmanı olsun.”

(Münâvî) «Es’ad Efendi’nin Notu: Lâkin ictihad üzre olan sahabeler ihtilâfına düşmanlık denilemez.»

"Ali’ye kavlî ve fiilî bağlananlara ve Ona yardım edenlere kıyamet günü ilâhî ihsanlar vardır.” (Münâvî)

"Ali’nin yüzüne bakmak ibadettir." (Münâvî)

Hz. Hasan Radıyallahu Anh ve Hz. Hüseyin Radıyallahu Anh Faziletleri Hakkında:

"Bir melek gökten bana gelerek selâm verdi. Hasan ve Hüseyin’in cennet gençlerinin efendisi olduğunu ve Fatıma’nın cennet ehli kadınlarının efendisi olduğunu müjdeledi.” (Câmîu’s-Sağir)

"Ehl-i beytim arasında en çok sevdiğim Hasan ve Hüseyin’dir.” ( Münâvî)

"Muhakkak benim bu torunum (yani Hasan) büyük bir zattır. Temennî ederim ki Cenâb-ı Hak iki büyük cemaat arasında oluşacak olan savaşı bununla ıslah buyursun.” (Câmîu’s-Sağir) «Es’ad Efendi’nin Notu: Nitekim İmâm Hasan Hazretleri’nden halifelik zamanında ve kumandası altında bulunan 40-50 bin kadar asker ile Hazreti Muâviye’ye tâbi olan çok asker arasında muhârebe olmasına az kalmışken İmâm Hasan Radıyallâhu Anh Efendimiz kendisinde olan hilâfeti Hazreti Muâviye’ye terk ederek fitne ateşini söndürmüşlerdir.)

"Hasan ile Hüseyin’i seven beni sevmiş, onlara buğz eden bana buğz etmiş olur.” (Câmîu’s-Sağir)

"Hasan ile Hüseyin’i seven kimse muhakkak beni sevmiş olur.” (Münâvî)

Hz. Fatıma Radıyallahu Anhuma’nın Fazileti Hakkında:

"Ehl-i beytim arasında en çok sevdiğim Fatıma’dır.” (Câmîu’s-Sağir)

"Cennet hanımlarının efendileri dörttür. Onlar Meryem, Fâtıma, Hatice ve Âsiye’dir.” (Câmîu’s-Sağir)

"Fatıma benden bir parçadır. Onu kızdıran beni kızdırmış olur.” (Câmîu’s-Sağir)

"Meryem müstesnâ, Fatıma cennet kadınlarının büyüğüdür.” (Münâvî)

Hz. Âişe Radıyallahu Anhuma’nin Fazileti Hakkında:

"Kadınların içinde en çok sevdiğim Âişe, erkekler içinde ise Onun babasıdır. (Yani Hz. Ebûbekir Radıyallahu Anh” (Câmîu’s-Sağir)

"İnsanlar içinde en çok sevdiğim Âişe’dir.” (Münâvî)

Sahâbelere Hürmet Etmek ve Onlar Hakkında Lisânı Tutmak:

"Sahâbelerimi bana bırakınız. Nefsim kendi elinde olan Cenâb-ı Allah’a yemin olsun ki, fakirlere ve zayıflara Uhud Dağı ağırlığında altın infâk etseniz, onların amelinin sevabı gibi bir sevaba erişemezsiniz.” (Câmîu’s-Sağir)

"Sahâbelerimi bana bırakınız. Onların aleyhinde söz söyleyip bana eziyet verenlere Cenâb-ı Allah kıyamet günü azabıyla muamele etsin.” (Câmîu’s-Sağir)

"Şehidlerin efendisi Hamza İbn Abdulmuttalib’tir.” (Câmîu’s-Sağir)

"Ashabımdan birine sövene Allah lânet etsin.” (Câmîu’s-Sağir)

"Ashabımdan birine kötü söz söyleyene Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti üzerine olsun.” (Câmîu’s-Sağir)

"Ümmetim arasında en cömert olan Muâviye’dir. Ya Rabbi! Muaviye’yi hidâyete erdirici kıl.” (Nevâdiru’l-Usûl)

"Allahım! Hesab ve kitab ilmini Muâviye’ye öğret ve onu ahiret azabından muhafaza buyur.” (Münâvî)

"Ümmetimin en edebsizi sahabelerim aleyhinde kötü söz söylemeye cür’et ve cesaret eden şerlilerdir.” (Münâvî)

"Sahabelerime hürmet göstereni ve haysiyetimi muhafaza edenleri Allahutaâlâ muhafaza buyursun." (Münâvî)

«Es’ad Efendi’nin Notu: Yani onlara isnad edilen şeref benden iktibas edildiği için gerçekte o şeref bana isnad edilmektedir. Dolayısıyla onları aşağılamak da ma’nen bana yapılmıştır.»

"Damadlarımla, kayınpeder ve kayınbiraderim gibi zevcelerime yakınlığı bulunanların cennete girmeleri için Cenâb-ı Hakk’a niyazda bulundum. Cenâb-ı Hak da kabulüyle beni mutlu etti.” (Münâvî)

"Ümmetimin en edepsizi sahâbelerim aleyhinde kötü söz söylemeye cür’et eden şerlilerdir.” (Münâvî)

"Şefaatım ümmetimden herkese şâmildir. Yalnız sahâbemi aşağılayanlar ve alaya alanlar mahrumdur.” (Münâvî)

"Sahâbelerime hürmet gösteren ile şan ve şerefimi muhafaza eden kimse cennetteki havuzumdan su içer.” (Münâvî)

(Es’ad Efendi’nin Notu: Zira dinimizin esası olan âyet-i kerimeler ve hadis-i şerifler onlardan rivâyet edildiği için, onlara fasıklık isnadında bulunmak ancak din-i mübinin yok olmasına çalışan bir zındıktan beklenebilir.)

"Beni görmüş veya beni göreni görmüş olan bir Müslümana ateş dokunmaz.” (Münâvî)

Spotlar:

1- "Dini modernize etme" projelerine alet olan yerli ve yabancı müsteşrik zihniyete sahip kişilerce ortaya çıkarılan “modern din yorumları”nın sadece bir versiyonunu teşkil eden “Sahabelere saygılı olmak ve onlar hakkında kötü söz söylememek” gerektiği ilkesinin ihlâli ve bu konuda zihinlerin karıştırılmaya çalışılması şu anda üzerinde durulması gereken ciddi bir mes’ele olarak karşımızda durmaktadır.

"Allah-u Teâlâ beni dört vezir ile te’yid etti. İkisi gök ehlinden yani Cebrâil ve Mikâil, ikisi de yer ehlinden yani Ebûbekir ve Ömer’dir."

"Cenâb-ı Allah, kelime-i şehâdeti Ömer’in dilinden ve kalbinden açığa çıkardı.”

“Osman ümmetimde hayâ ve cömertlik ile sıfatlanmış olanların birincisidir.”

"Ali’nin bana olan nisbeti Hârûn’un Mûsâ’ya olan nisbeti gibidir. Şu kadar var ki benden sonra hiç kimseye Peygamberlik müyesser olmaz.”

"Bir melek gökten bana gelerek selâm verdi. Hasan ve Hüseyin’in cennet gençlerinin efendisi olduğunu ve Fatıma’nın cennet ehli kadınlarının efendisi olduğunu müjdeledi.”

"Kadınların içinde en çok sevdiğim Âişe, erkekler içinde ise Onun babasıdır.”

Kaynak:Yeni Furkan, Kasım 2006, Sayı: 8

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Google
 

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Son yorumlar