AHMED HULUSİ Mİ?!


1)’’Din olayını önce Diyânetin yayınladığı onbir ciltlik Sahihi Buhari tercümesini okuyarak başlatmış, sonra tüm Kütübü Sitte’yi ve Rahmetli Elmalılı’nın “Hak Dini” isimli tefsirini okuyarak sürdürmüştür. İki yıla yakın zâhir ilimleri itibariyle olabildiğince kaynakları inceledikten, yoğun riyâzatlar ve çalışmalarla tasavvufa kendini vermiş; ilk kitaplarını 1965 yılında yazdıktan sonra kendindeki açılım ve hissedişleri…’’

(1/1)Bir Müslümanın dinini öğrenmedeki ilk basamağı itikad ve fıkıhtır.Tefsir değil!Birinci temel yanlış burada!Fıkıhsız ne tefsirin, nede hadis-i şeriflerin nede tasavvufun faydası olmaz.Buna ilmihal bilgileri denir.Fıkıh: İçinde bulunduğu hallerle ilgili ”hal” ilmini öğrenmektir(İbn-i Abidin,c.1,sh:29)Fıkıhsız tarikatta olmaz, insanı mazallah zındıklığa götürür!Kendisini tasavvufa nasıl vermiştir?Hocası, mürşidi var mıdır?Zannetmiyorum.Çünkü Peygamberden doğrudan ışık alan biriymiş (!)

Zahir ilimler, sadece tefsir ve hadis değildir.: İlm-i lügat, ilm-i metni lügat, ilm-i bedii, ilm-i beyan, ilm-i meani, ilm-i belagat, ilm-i usul-i tefsir, sarf, nahiv, mantık, manay-ı zahiri, manayı zımni, manayı muradi, manayı iltizami; usulü fıkıh..vs gibi daha sayamadığımız ilimler de zahiri ilimlerdir.İbn-i Abidin (rh.a.) hazretleri bizlere müthiş önemli bir uyarıda bulunuyorlar; “manaları açık ve kat’i olan ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri doğru te’vil edenin, manaları kapalı olanlarını da te’vil etmeden, zahiriyle açıklayan kişinin dinden çıkacağını Mülhid olduğunu bildirdikten sonra, Mülhid, kendisini müslüman sanır.” buyurulmaktadır. Demek ki, tefsir okumaya geçmeden önce, ilmihal ve fıkıh okunmalıdır. İslami kültür sahibi olmak gerekir.Düşününüz, yukarıdaki bu uyarılar, tefsir okuyanlar için, ya bir de eline kalemi alıp tefsir yazdığını zannedenler..!Alimler, fıkıh ilmini, en şerefli ve üstün ilim olarak zikretmişlerdir.

Sonra Hulusi, kendinde açılım ve hissedişlerle başlamış yazmaya!Ama ne cehalet örnekleri..Bu açılım kelimesini de öyle müphem bırakmış ki, Bediüzzaman Hz.lerinin ”yazdırıldı” sına özenmiş..

(2)Prensibi, “kimseye tâbi olmayın, kendi yolunuzu kendiniz çizin, Rasûlullah öğretisi ışığıyla”; olmuştur.

(2/2)Bu da bir dinde cahilin sözü olabilir. Madem kimseye tabi olmasınlar, sitende ve kitaplarınla ne diye insanlara hitap ediyorsun?Seni dinlemelerini ve sana tabi olmalarını istemiyorsan, ne diye bu gayret.. Bir insan rehbersiz, mürşidsiz kendi yolunu kendi (hevası ve kısır aklıyla) çizecekti de, ne diye -haşa-Allah; Peygamberleri, Veli ve alim kullarını gönderdi?

Bununla ilgili ayet ve tefsirlerini sıralasak kitap hacmini bulur..Resulün ışığını alacak göz var mı, bu günah asrı Müslümanlarında ?(Hadiste : Benden sonra müjdeciler gelir buyruldu.Kimdir, diye soranlara veliler cevabı verildi.Kamil Mürşidlerin ışığını, -her zaman var oldukları halde- almakta gafilken Kainatın Övüncünden (sav) ışık almak kim, biz kim? )

(3)İslâm Dini’ni, Kurân-ı Kerîm, Kütübü Sitte (altı önde gelen kitap) hadisleri temelinde kabul ederek inceleyen; geçmişteki ünlü tasavvuf sîmalarının çalışmalarını değerlendirerek, gereklerini yaşadıktan sonra; bunları, günümüz ilmiyle de birleştirerek değerlendiren ve mantıksal (!) bütünlük içinde BİR SİSTEM olarak sizlere açıklayan Ahmed Hulûsi; insanların kişiliğiyle değil, düşünceleriyle ilgilenmesini istemektedir…..

(3/3)”..Bir takım kimseler gelecek ki, iman etmeden, (itikadları doğru ve tamam olmadan) Kur’an (ilmi) kendilerine verilecektir. Onlar harflerine riayet edecek, fakat çerçevesini aşacak, hükmünü çiğneyeceklerdir.”Biz okuyucuyuz, bizden daha iyi okuyan kimdir ? Biz alimiz bizden alimi kimdir ? ” derler. İşte Kur’an’dan hisseleri ancak budur (bu sözü söylemektir) ve bunlar bu ümmetin fenalarıdırlar.”

“ Her kim Kur’an hakkında kendi görüşüne dayanarak bir şey derse, cehennemde yerini hazırlasın.”

“Her kim Kur’an hakkında kendi görüşüyle bir şey derse, isabet etse ( doğru dese) de muhakkak hata etmiştir.” (İmam-ı Gazali hz. İhya, c.I, sh: 195 terc. Serdaroğlu, 1973; Tirmizi, Tefsir: 1 No : 2951, 5/199 Tirmizi, tefsir: 1/2952. Ebu Davud, İlim: 5/3652 )

Hadis-i şerifler de Kur’an ayetlerinden farklı sayılmaz. Onlarında nasihi mensuhu,kapalı manaları olanları var.Onlar için de muhaddisin ulemasından olmak gerekir. Hadisle de amel etmek tehlikelidir.Bunun da çeşitli örneklemelerine yerimiz müsait değil.

”Tasavvuf ulemasının da eserlerini değerlendirmiş”(!) yani incelemiş, hani alçak gönüllüce onların kitaplarını okudum, öğrendim, çok istifade ettim bile diyemiyor!
Tasavvuf, mürşid eli olmadan yaşansaydı, bunca silsile-i sadat olmazdı..Hocalar (mürşidler) zinciri..hele ”mantık”çerçevesinde diyor. Yani kafanın aldıkları, nefsinin kabul ettiği bir biçimde!

(4)”Zira, Hz. Muhammed’in açıkladığı SİSTEME göre,….”
(4/4) Kendisinde o bahsettiği açılım ve tasavvuf, Hakk yönden yer etseydi, Sevgili Efendimiz (sav)’i has isimleriyle zikretme adapsızlığına düşmez ve selatü selamı eksik etmezdi!

(5)”Herkes yalnızca Allah Rasûlü ve KURÂN bildirilerinden mesûldür!. Bunun dışında kalan tüm veriler kişilerin göresel yorumlarıdır ve kimseyi BAĞLAMAZ!”diyor
(5/5) İşte mezhepsizlik kapısı böyle açıldı.Müçtehid ve içtihadın ne olduğunu bilmeyen, edille-i şer’iyyeden nasiptar olmayanların cür’etkar çıkışlarıdır bu! Diğer mezhepsizler gibi, İslam kaynaklarını 4′den 2′ye indirdi bu reformcuda..Bu konuda Hulusi yalnız değil, sürüsüyle varlar, hemde çok meşhurlar ve kitapları her yerde..

“Orijin İslâm” Kurân ve Hadis’tir!.demek, başta,” Ashabım yıldızlar gibidir, hangisine tabi olursanız şaşırmazsınız” mealli hadisle bildirilen ashab-ı kiram, tabiin, tebe-i tabiin ve müçtehid efendilerimiz ve sonra veliler ordusunu -haşa- hata üzerinde görme çirkinliğine insanı düşürür.Çünkü onlar Hulusi gibi demediler.Kıyas ve İcma’da dinin kaynaklarından kabul edildi ve ümmet bu mezhepler sebebiyle rahmet ve kolalık içindei sıkıntısız İslami hayatını sürdürmektedir.
Bir İmam-ı Rabbani hazretleri ikinci bin yılın müceddidi olduğu halde, ” fatihasız namaz olmaz” hadisi şerifine rağmen imam arkasında fatiha okumadım.Mezhebden ilhad (çıkmak) olmaktan korktum, mezhepden ilhad dinden ilhada götürür “ buyurarak delilsiz, zaruretsiz ve şartlarna riayet etmeksezin mezhebin hükümlerinin dışına çıkmayı böyle vahim görmüştür, hanefi mezhebine titizlikle uyup, kendince hadise bakıp amel etmazken, günümüz reformcuları, mezhepleri ne vahim noktadadırlar var sen hesap et!

Her müctehid aynı zamanda bir müceddiddir, ama her müceddid müçtehid olamayabilir..Müceddid kendisinden önceki müçtehidin mezhebine sonradan giren bid’atları ayıklayıp temizlemekle kalmaz, kendisi de bizzat o müctehidin mezhebi ile hayatını sürdürür.

(6)Bugünkü yanlış kabul ise, “Kurân + Hadis + Kıyası Fukuha + ümmetin ortak kararı”dır!.

İşte yanlış bu noktada başlamaktadır!.

Kurân veya hadiste olmayan HER ŞEY, “KİŞİSEL YORUMDUR”, yani “FETVA”DIR ve kimseyi bağlamaz DİN ADINA!.

Hele hele, Kurân’da veya Hadiste olmayan bir konuya ilişkin kişisel yorumunun(fetva) Din hükmüymüş gibi uygulatılmaya kalkışılması, insanlara en büyük zulümdür!.

(6/6)Şu satırları yazan biri olmaktansa, ölmeyi; yeğlerim!Ne kadar gelmiş geçmiş İslam alimi, sahabe, evliya, müftü varsa hepsine -haşa- zalim dedi!1400 senedir bu ümmet, elhamdülillah, sağlam nakil ve icazet zinciri ile bu dini doğru anladı ve tatbik etti..Şimdi bu Teymiyye kılıklı herifler, aslında fetvaya karşı çıkarken yaptıklarının yine ve yeni fetvalar olduğunu göremeyecek kadar sığ olduklarını göremiyorlar..Kendi kişisel yorumlarıyla, insanların kafalarını karıştıran iman hırsızlarıdır bunlar!

Hz.Mehdi (as) ile ilgili zırvalarına değinmeyeceğim bile.Mehdi ile, müceddid, müçtehid kavramlarını bile birbirinden ayıramayacak kadar şaşkın!
Kur’an’da, hadiste ”olmayan” denmez, bulunamayan denir.Kendisi bu 2 kaynakta bulamayınca ilmihale de bakmıyor, nasıl itikad ve ibadet ediyor acaba ?

(7)Rasûlullah, devrinde “kılık-kıyafet Müslümanlığı” yapmamıştır! “Gardıropçuluk” ilkel kafalara mahsus bir haslettir!. İlkel insanlar birbirlerinin kıyafetlerine ambargo koymaya kalkarlar!. Rasûlullah, Din gerçekleriyle ilgili olmayan konularda, yaşadığı putperest toplumun örf ve âdetlerine saygı göstermiştir!. Bu bize açık örnektir!..diyor

(7/7)Şimdi aşağıdakileri okuyunca bu kişinin ”ilkel” lafı acaba ve bin kere haşa kim için söylenmiş oluyor?Sünnet-i seniyeye uymak mı ilkellik?

“Abdullah b.Amr. b. As şöyle diyor :Hz.Peygamber üzerimde rengi sapsarı bir elbise gördüğünde şöyle buyurdu:

“- Bu elbise ( renk ve şekil itibariyle ) kafirlerin elbisesidir. Onu giyme.” (A. b. Hanbel- Müsned: 2/164)

“Erkekleşen kadınlara, kadınlaşan erkeklere Allah lanet etsin” hareket, tavır, davranış, giyim kuşam.(Et-Tac 3/178)

“Bıyıkları kısaltınız, sakalınızı uzatınız.Yahudilere benzemeyiniz” (Camiussağir)
Sünnet sakalın uzunluğu bir tutam (kabza)dır.Bıyıklar ise cilt derisi görünecek derecede kısaltılmış olmalıdır.(Buhari libas: 64)

Sarık takınmaya ayet-i celileyle bile işaret vardır.”::Rabbiniz size (sarıklar ile) nişanlı beşbin melekle..”( Al-i İmran 125, ibn Kesir)

Men teşebbeha..diye başlayan ve kendi istek ve arzusuyla, Müslüman olmayanlara benzemek de şiddetle yasaklanmıştır. Ama Hulusi, suud tarzı top sakalıyla, bu sahih hadisleri, okuduğunu söylediği Kütüb-i sitte’de hiç görmedi mi..İbrahim Canan’dan okusa bu lafları sallamazdı!

Nefsen yada ”dar” mefhumu yüzünden yapamamak, zaruretler başka şey..İslami kıyafet, şekil, eda, tavır yoktur demek saçmalğı ayrı şeydir..

Sonuç olarak, 2 sayfada yazdıklarından alıntılara bunları yazdık.Kısa tutmaya gayret ettik. Ne ayet-i celile ve tefsirine, nede bolca hadis yada alimlerden nakillere gereğince yer veremediğimiz halde, inşaallah okuyucu nezdinde konu anlaşılmıştır.
Siz, siz olun dostlar, ehl-i sünnetin muteber, mutemed ve mübarek alimlerinin nurlu caddesinden sapmayınız.

Allah (cc); böyle düşünenleri, düştükleri bu açmazdan, saptıkları heva sokağından, kurtarıp, ehli sünnet ve cemaat caddesini nasip etsin inşallah..

Herkes miracı kutlarken

Herkes miracı kutlarken "allahın yanına peygamberi uruc ettirmenin islam ile ne alakası var" diyen bu zihniyet ehl-i sünnet ve'l cemaatin bir cüzü değil, onun hizibidir. Ayrıca çok merak eden Süleyman Çelebi Hazretlerinin mevlid eserini okur ve bu konu ile ulaşılabilecek en yüksek ilim seviyesine irfan ile, şefaat ile ulaşır zaten. Akıl akıl gel peşime takıl. Neyin aklı ya bu? Akıl bir mahluktur ve her mahluk gibi kendi çıkarını gözetir. Nefsin bir cüzüdür akıl. Terbiye edilip edebe sokulmadıkça akıl nefse hizmet eder. Herifin biri yazmış yukarıda, IQ seviyem yüksek diye bana mantıklı geldi diye. Bu şu demek, benim kalbim temiz, bir tarafım semiz. Al tepe tepe kullan o zaman o kalbi de aklı da. Nefsinin kölesi olmuş işte. Allah kurtarsın. Kur'an'da algılama yolunun kalb olduğu açıkça belirtiliyor. Kalb nasıl algılar peki? Okuyarak mı? İrfan ile mi? Kainat seriyyeden süreyyaya kadar koca bir kitapdır. Okuyabilene aşk olsun! Toplumda ne kadar türbesi olan, medet,i şefaat niyaz edilen, topluma yön vermiş zevat varsa hepsi tarikat ehlidir ve bir Şeyhe intisap etmiştir. Şeyhinin eteğini tutarak gelmiştir bir yerlere. Nefsiyle, kibiriyle, aklıyla değil! Hulusi diyor ki "koyun gibi bir tarikatın peşine takılmayın" IBN-I ARABİ'den , GEYLANİ'ye, MEVLANA'dan, HACI BAYRAM-I VELİ'ye, NİYAZİ MISRİ'ye kadar hepsi koyundu diyor sapık herif. Sizin örnek olarak yazdığınız herkes istisnasız bir şeyhin müridi olarak biryerlere gelmilştir. Değil mi diyorsunuz? Bir tane örnek gösterin o zaman. Kimi yazarsanız buraya evliyaullah ya da veliullah, hatta musikişinas(ITRİ mesela), Şeyhini öğrenir yazarım buraya. Veremezseniz sahtekarsınız!. Mesela en basitinden, Elmalılı Hamdi Yazırlı, Şabani dervişidir. Muhyidin Ibn-i Arabi, tarikat piridir. Gazali, pirdir. İnşallah akıl diyerek peşine takıldığınız mahlukatların ne olduğunu size göstermeden, farkettirmeden kurtarmayı ihsan eder Allah. Arif olana bir işaret bile yeter. Kalın sağlıacakla...

Ahmed Hulusi ye bukadar karsi

Ahmed Hulusi ye bukadar karsi cikanlara kizmayin onlarda görevlerini yapıyorlar onlardaki esmanın acıga cıkısıda böyle dostlar.Allah ilmimizi artırsın hazmını kolaylastırsın...

Seni çok iyi anlıyor ve destekliyorum kardeş

Ahmet Kayı'dan bahseden arkadaşın söylediği her şey doğrudur. Ben de bu cemaatin içinde yaşayan biriyle yakın arkadaştım. Bunlar neki daha ne rezilliklere şahitiz. İslam dini hakkında böyük laflar edip atıp tutuklarına bakmayın. yaşamlarına tanık olsanız arkanıza bakmadan kaçarsınız. Allahtan korkmadan birçok saf insanı felakete sürüklüyorlar. Bu sorumluğun altından nasıl kalakacaklar görücez. İçi yanan o arkadaş çok haklıdır. Bekle ve sabret kardeş. Allah hak ettikleri sonu mutlaka verecektir. Akılları sıra Ahmed Hulusi'yi Mehdi ilan edeceklermiş. heralde onun yanında parsa kapacaklar. Bakalım onları ne kapacak görcez hep beraber. Mehdi olursa canı yakılan bu kadar insanı kim susturacak? Kim kabul edecek Mehdiliğini? Burada saf saf yazan bir çok insanı okuyunca üzüldük ablamla. Hiç bir şeyden haberleri yok zavallıların.

siz ne kadar cahil

siz ne kadar cahil varlıklarsınız beyinleriniz daha yazılan konuların ne olduğunu kavramadan cahilce yorumlar yapıyorsunuz hoş sizin bu yazdıklarınıza inanlarda zaten sizin gibi beyinleri gelişmemiş kişiler olur ya neyse. ahmet hulusi okuruyum 14 senedir takip ederim sesli veya yazılı eserlerini hiç mehdilik peşinde olan birisi değil be cahil zümre adam mehdi den kasıt sizin gibi kulakdan duyma ve ezber bilgiyle kişinin mehdisinin çıkmıycağını yazıyo yani mehdi senden açığa çıkıcak mehdi ilmide yenileyici yani senin mevcut şartlanmanla değil mevcut teknolojinin yardımıyla olsun kuranın b sırrının fark edilmesiyle kendinde açığa çıkmasıyla ilgili vs bilgilerden bahsediyor işte. önce eleştireceğiniz şahısları iyi teşhis edin iyi tanıyın da ondan sonra başlayın eleştrimeye arkadaşlar. önce akıl ve iman sonra kendini tanı ve hz muhammedin açıkladığı kitapları okuyun yazılanlar hakkında eleştirilerde bulunun birde öyle milletin etiyle kemiğiyle eşeltrirerek bir yere varamazssınız. akıllı insanlar kişileri değil fikirleri eleştirir dimi ama??

CVP:siz ne kadar cahil

yaw peki sen ne kadar cahilsin. et kemik kısmı dikkatine çekmiş. fakat burada bir o kadar fikri cevaplr da var onları gorememissin. yazık.

ön teker nereye giderse

Şeyhi ne ki dervişi ne olsun. Dervişine dur diyecek şeyhin önce kendi durmayı bilmeli.

CVP:ön teker nereye giderse

aynen kardeşim

Ahmed Hulisi ne ki okuyucusu ne olsun. Takipcisine dur diyecek ahmet hulusinin önce kendi durmayı bilmeli.

üstat ahmet hulusi

değerli kardeşlerim;üstteki tümyazıyı okumadığım;ama tüm yorumları okudum.zaten büyük ihtimalle a.hulusinin aleyhinde yazılmış bir yazı olsa gerek.yorumların birinde A.H. nin dediği gibi cehennemin güneş olduğu reddediliyordu.nedeni ise kuranda güneşin de ateşinin bir gün söneceği gerçeği idi.Bunu yazan her halde A.H. yi tam okumamış.çünkü A.H. kıyameti ikiye ayırır:
1)dünyanın, güneşin büyüyerek içinene girmesi(ki mahşer,sırat,hesep bu süreçte olur)ve daha sonra da güneşin hidrojeninin bitmesi ve ateşinin sönmesi ve de bir kara deliğe dönüşmesi(ki bunların tamamını günümüz bilimi desteklemektedir)
2)galaksi,nin kıyameti(tamamen karadeliğe sürüklenmesi)
Ben daha önce de birçok cemaatın kitaplarını okudum(F.G.cemaatı,İ.ağa cemaatı,ve hatta risaleleri bile okudum) ve kendime göre,veritabanımın elverdiği kadar,kişisel kanaatıma göre günümüz için islamiyeti en açık bir şekilde sunan A.H.dir.çünkü o orijin islamı anlatmaktadır bana göre.ve islama getirdiği tecdid-yenilik,yeni bekış açısı-dolayısıyle onu müceddid kabul ettim.ama o diğer kibirli,islam alimi diye geçine ve sadece islamın şeklinde kalan,derinliğine inmeyenler gibi olmadığı için bu tür şeyhlik,mürşidlik,müceddidlik,mehdilik iddialarını tümüyle reddetmektedir ve de müşahade ehli oldu için de ben bunu kabul ettim(ama onun kalbimdeki yerini sanırım kimse dolduramayacak) .Yanlız şunu bilin:Allah kendisinden razı olsıun,kalbim deki islam hakındaki bütün boşlukları ilmiyle doldurdu vede okududukça da yakine eriyorum,kalbim mutmain oluyor ve de islamın ne kadar güzel bir din olduğunu ve sünnetullahı kavradıkça da kalbimdeki allah korkusu artmış bir durumdayım.o çok içten,çok samimi,çok şefkatli ve sadece ilminin getirisi olan mesuliyetten ve insanları sevdiğinden dolayı da ilmini insanlıkla paylaşmaktadır hiç bir karşılık beklemeden.bence onu okumak lazım ve onu anlayabilmek için de öncelikle ön yargı elbisesinden soyunmak lazım.allah idrakını ve hazmını kolaylaştıra...

Ahmet hulusiyi tenkit edenler

Ahmet hulusiyi tenkit edenler ya kitaplarını tam olarak okumamışlardır yada anlamamışlardır.ben birçok kitabını okudum kafam karıştı karıştıkça farklı kitplarda okudum ilgim arttı.bu arada bir cemaatla da ilişkim var ama kafama takılan soruları kurana ve sünnete uygun olarak bilimsel,aklın anlayacağı şekilde açıklayan ahmet hulusi oldu.özellikle insan ve sırları kitapları.ilginiz varsa tenkit etmeden okuyun anlamaya çalışın.zaten ahmet hulusi bu fikirlere kendiliğinden gelmiş değil bir takım çalışmalar yapmış etkilendiği alimler var Abdülkadir ceyliden,abdülkadir geylaniden,muhiddini arabiden ve birçokların fikirlerinden geçmiş,bilimle uğaşmış ve kurana dayalı sentez çıkmış ortaya.benim anladığım bunlar nacizane.

CVP:üstat ahmet hulusi

Gelecekle alakalı haber vermek ahmet hulisinin haddine mi?

Güneşin büyümesi, karadelik vs. bunlarla cehennem'in ne alakası var. Böyle bir alaka kurmak kişiyi dinden çıkartır. Çünkü ahireti bu dünya ile bütünleştirmiş oluruz. Halbuki ahiret yaşadığımız dünyanın dışında bir yaşam biçimidir. Bu dünya fanidir. Gelip geçicidir. Bu dünyadaki olaccak doğal hadiseler de aynı şekilde fanidir. Ahiretle birleştiremeyiz.

Ahmet hulusi günümüz bilimsel verileri islamiyetteki anlatımların içine yerleştirip kendince birşeyler açıkladığını sanmakta. Yaptığı soytarılıktan başka değildir. Kaş yaparken göz çıkarmakta. En temel islami itikadları inkar ederek insanları yola sokmaya çalışırmış gibi gözüküp doğru yoldan uzaklaştırmakta..

ahmet hulusi

güzel kardesim. ben yinede ahmet hulusiden edindiğim bilgiden dolayı seni küçümseyemiyorum. zira onun muhtesem bilgisinin yanında bi okadarda efendiliği hoşgörülüğü var.bazi insan vardır iticidir ama bunu ahmet hulusi ile yakindan uzaktan bağdastiramazsınız. onda bi çekicilik var. hani sevdiriniz nefret ettirmeyiniz. işte sevdiren o kisi nefret ettirmeye çalisan ne yazikki bu işi eylemi açığa çıkartmak için yaratilmissin kizamiyoruz neden acaba. yine ahmet hulusinin sayesinde diyecek söz yok allah ilminizi artırsın diyorum hosca ve dostcakalin

Ahmed Hulusi

Bu kafa hep aynı kafa..Dini zorlaştıran..İnsanları sıkan,bıktıran..
Ahmed Hulusi'yi tanımadan önce namaza başlayıp bırakıp tekrar başlayıp uzunca süre bırakırdım..en son tamamen bırakıp iyice uzaklaşmıştım rahmaniyetten..Fakat Ahmed Hulusi'yi okuyup dinleyip tefekkür etmeye başladım..önceleri çok bocaladım kafamdaki bütün inanç darmadağın oldu..Ne yapacağımı şaşırdım bunca zaman doğru bildiğim herşeyin kulaktan dolma yanlışlar olduğunu idrak ettim belli bir süre sonra..Herneyse uzatmadan geçiyorum..Şu anda Rabbimi zikreden,durmadan tefekkür eden biri haline geldim..Kimse zorlamadan otomatik olarak Namaz kılmaya yönelmiş durumdayım..hemde robot gibi okuduğumu anlamadan kılınan namaz değil..Okuduklarımı idrak etme çabasıyla namaza yönelmiş durumdayım..Allah Ahmed Hulusi'den razı olsun..İyiki rastladım..İyiki..Çamur atmadan önce tanıyın..

AHmet Hulusi yi 3 gün önce

AHmet Hulusi yi 3 gün önce bir otelin toplantı salonunda dinledim
Ve panteizm yanlısı olduğunu düşündüm ben bu adamın kitaplarını okudum anladım
Filan ama bizzat kendisini görünce edep ve hal olarak hoşlanmadım artı cok yanlışları var fazla ciddiye almamak lazım bu adamı

Tanrı Yoktur İlla Allah

Yıllardır; 'tanrı yoktur allah vardır' demişim...
tanrıyı allahın arkasına taşımış, sadece allah vardır demişim... Dilim allah diyor beynim tanrı. Allahı özel bir tanrı yapmışım kendime, sonrada biz şanslıyız, iyiki müslüman bir toplumda doğmuşum. Sonrada doğduğum yeri ve tanrıyı terkederek boşlukta yaşamışım.

Şimdi; 'tanrı yoktur sadece ALLAH vardır' yaşıyorum...yaşıyorsun,yaşıyoruz...tüm ölmüşlerimizle. Tanrı yoksa! ALLAH varsa! ALLAH'da bir tanrı değil ise ne ola...
'Bir anlık tefekkür 1 yıl ibadetten daha hayırlıdır'

Bence o linkteki yazı yerine sadece 'La İlahe İllallah'yaşantısını incelememiz daha hayırlı olur 'inşaallah'

CVP:Tanrı Yoktur İlla Allah

Arapça grameri bilmeyen bu işi düşününce içinde çıkamaz. cahilin tefekküründen alimin uykusu hayırlıdır..

"Tanrı yoktusa ancak Allah vardır. " birbir çeviridir. fakat bu otomatikman bir arapca deyim kalıbı gramer özelliktir.. Türkçe karşılığı ise "Allah'tan başka tanrı yoktur." demektir.. bugün ingilizcedeki bir çok deyimi bile birebir çevirdiğinizde ortaya anlamsız şeyler çıkabilir. O deyimin ingilizce karşılığını gramer yapısını bilerek türkçe deyimlerle birleştirerek çeviri yapmak gerekir..

"ipe un sermek" derler ya.. cahillik diz boyu.. cahil kalabilmek için ipe un bile seriyoruz.. en basit. ipe un sermeyi ingilizceye çevirsen bir ingiliz ne anlar ki?

Arapçayı bilmeyen gramerini

Arapçayı bilmeyen gramerini nerden bilsin? Dil bilmeden felsefe yapılmaz. Yaptığı meali Kuran-ı Kerim ayetleride desteklemiyor.(2/Bakara;133,163), (4/Nisa;171), (5/Maide;73), (6/Enam;19), (9/Tevbe;31), (14/İbrahim;52), (16/Nahl;22,51),(18/Kehf;110)), (21/Enbiya;108), (22/Hac;34) Bu ayetleri yok sayarak yorum yapıyor. Cahil cesareti! Diğer cahillerde bu felsefecinin peşine düşüor. İman ve İslam mevzubais olduğunda kılı kırk yarmak gerekir. Dünya hayatına bir defa geliyoruz bir daha gelmeyeceğiz. Bu defa hata ettim bir dahaki sefere doğru kişiyi seçerim demenin ne faydası olur?

Ahmed dede

Allahu teala Ahmed Hulusiyi, Şeyh Nazım Kıbrısiyi,,Osman Nuri Topbaşı,,Faruk Dilaveri başımızdan eksik etmesin...Ahmed hulusiyi anlayamayanları bende anlayamıyorum..Günahkar ve zayıf bir kulum ama Allaha hamd olsun hamdu senalar olsunki çok yüksek bir ıq ye sahip olduğum için günahkarda olsam zayıfta olsam en azından bir şeyleri azıcık sezebiliyorum..müslüman ana babadan doğduğum halde ben ergenlik çağına girerken ateisttim..inanmıyordum bana islam inancı saçma geliyordu taa ki ahmed hulusinin eserlerini okuyana kadar..ondan öncesi ise tam bir suç ve günah makinasıydım...şu an içinde bir sürü günah işliyorum ama Allaha hamd olsun en azından imanım var..yanlış yaptığım zaman yüzüm kızarıyor...benim gibi nicelerinin ıslah olmasına vesile olmuş mübarek bereketli bir insandır ahmed hulusi..bu topluma değil bütün dünyaya çok büyük faydası vardır...buda böyle bilinsin istedim...onun vesile olmasıyla namaza başladım ve her kıldığım namazda ikame edemesemde her kıldığım namazda eminim vesile olduğu için ahmed huluside sevap kazanıyordur..Allah ahmed hulusinin hayır duasını almayı bana nasip eder inşallah...bu yorumu eğer tesadüf eseri ahmed hulusinin bir ykını veya dostu okursa lütfen ama lütfen rica ediyorum..bu yorumu ahmed hulusiye göstersin ve benim bir kaç cümlelik hayır duası ricamıda iletsin..yani ahmed hulusi bu yorumu okursa bu youmu yazan şahsa yani bana bir kaç cümle hayır duası hediye etsin..ahmed hulusiyi yakından tanıyan biri okursada Allah rızası için yorumu kopyalayarak Ahmed hulusi dedemize mail atsın ve ricamın iletilmesine vesile olsun..ben onun duasının zekatına talip olan günahkar ve zayıf bir dilenciyim...dua ederken erkek kişi niyetine dua etsin inşallah....

ahmed hulisinin de bilmedikleri

ahmed hulusininde bilmedikleri yada yanildiklari sey olabilir en azindan sag hala duzeltme imkani var umarim duzeltir bu benim safca yaklasimimda olabilrir... burda yakalanan onemli notlara dikkat etmeliyiz... yani onu tamamen okuyan her fikrine tabi olan insanlar var boylelikle onun yanlislari digerlerinede yanlisa goturebilcegini dusunuyorum ... cok korkuyorum ben bundan... cunku gecenlerde de cok hayranlik duydugum bi sahsinin reformcu olmasiyla sarsildim... insallah dogru alimlere tabi oluruz imam gazali gibi

Ahmed Hulusi mi? baslikli

Ahmed Hulusi mi? baslikli makaleyi cok begendim. Olaylari gercekten cok guzel aciklamis ve degerlendirmis. Delilleriyle, kaynaklariyla cok yerinde bir calisma yapmislar. Cok istifade ettim. Ellerinize saglik. Kendi kit aklimla durumun vehametini anlayamiyordum gercekten. Artik tam idrak ettim. Isin erbabi oldugu acik o makaleyi yazanin..

Ahmed Hulusi gercekten iyi niyetli insan olabilir, ama iyi niyetli insanlar hata yapmayacak diye birsey yok. Allah hepimizi hatalardan muhafaza buyursun.. Bence Ahmed Hulusi bir ustad edinsin kendisine ki hatalarindan arinabilsin gercek manada.. Bilmek hersey demek degil, cok onemli ama hersey degil. Nasil bildigin ve nerden hangi yontemler isiginda ogrendigin cok onemli.. Bediuzzaman bu konuda cok yerinde ve cok sahane tespitlere sahip bir sahsiyet.. Onun eserlerini siddetle tavsiye ederim sahsen..

Muhabbetle..

üsdad afaki seyri nebiyle

üsdad afaki seyri nebiyle enfüsü seyri resule tabi olarakmı anlayacagız

üsdad afaki seyri nebiyle

üsdad afaki seyri nebiyle enfüsü seyri resule tabi olarakmı anlayacagız

AHMED HULUSİ KİMDİR KONUSUNA YAPILAN YORUMLARA İSTİNADEN

hiç anlamıyorum
"nereye baksan ALLAH'ı görürsün"
gözünü
gönlünü yönelttiğin her şeyi ALLAH yarattı
gel gör ki o yarattıkları birbirini çamurlamakla meşgul
hiç anlamıyorum
her şey ALLAH'ın takdirindedir
O neyi nasıl isterse öyle yapar
her şey
herkees onun emrindedir
her şey herkes onun istediğini yapıyor
nasıl oluyor da ALLAH'ın böyle yarattığı bana
öyle yarattığı ona
böyle yarattığı sana çamur atıyoruz
nasıl

Problem nerede?

"herkes onun emrindedir, her şey herkes onun istediğini yapıyor" ise o zaman neye hayret ediyorsun? Burada Allahın takdir ettiğinden başka bir şey mi oluyor? Ahmed Hulusi talabelerinin sorunu öğrendiklerini uygulamaya sokamamalarıdır. Problem ilimde mi ilmi verende mi ilmi alanda mı orasını Allah bilir.

A.H.

Selam Güzel İnsanlar. Selam Hakikati Yaşamınız Olsun bi'iznillah.
Üstad'ı anlamıyanları eleştirmek yerine, O'nlarda Üstad'ımızı seyredelim derim. Basir esması yueterince çıkmamış, dilememiş, e dilediğini yapar soru soracak kim?? var değilmi :)

Anlayanda anlamayanda doğru anlamıştır vesselam.

Cenab-ı Hakk Üstad Ahmed Hulusi'den yansıttığı ilmi, anlıyanları çoğaltsın ilmin yayılmasını kolaylaştırsın.

Allah'ım Yetiş!

Sen ganisin, sen rahimsin, sen kerimsin Allah'ım. Dualara icabet eden ve her şeye gücü yetensin. Ne olur şu garip kulunu boş çevirme huzurundan. Artık dayanma gücümün sonuna geldim. Beni dünyadaki bu ilkel zekalar arasından kurtar ne olur!! Artık hiç birine tahammül edemiyorum. Yetiş!

Şaka mı bu? Böyle dua mı

Şaka mı bu? Böyle dua mı olur? Allah (c.c) un ganiy, kerim ve rahim , herşeye gücü yeten ve duaları kabul eden olduğuna inanıp ta böyle bir duada bulunmak şaşkınlık olsa gerek...

Bu kadar tapınanı görünce

Bu kadar tapınanı görünce tahammülü tükenmiştir :)

ahmed hulusi ile ilgili yazınıza bir yorum

s.a. sizi tanımam bilmem yazınızın tamamını bile okuyamadım.ama sıradan bir insan olarak ben bile AHMED HULUSİ nin neyi ve ne adına anlatmak istediğini anlayabilmişken sizin gibi kendini dinin ne olduğu konusunda çok sıkı bilgili sanmaktan sıyrılamamış kişilerin anlayamamasını çok yadırgıyorum.bence siz bol bol MÜRİD ismini zikrediniz ki idrak etmeniz kolaylaştırılsın inşaALLAH.AHMED HULUSİ babamın oğlu değil,tanımam bilmem. ama dinimizi bu zamanın şartlarına göre en doğru şekilde anlatan şu anda tüm dünyanın takip ettiğini bildiğim ve kendi şahsi kanaatimce de bu asrın yenileyicisi olduğuna inandığım kişidir.ilahiyat terk,başka yükseköğrenim programından mezun,kamuda çalışan,tesettürlü,nur cemaati,uşşaki ve nakşi grupların içinde bulunmuş biriyim.yani az çok kendime yeteceğini düşündüğüm kadarıyla bilgiye sahibim.irşadda görevli olan tüm mübareklerin eleştirilmesinden de ayrıca çok rahatsızlık duyan ve özellikle eğitim düzeyi yüksek kişilerce dinle ilgili endişe uyandıran bazı fikirlerin oluşumunda bu cemaatçilik(benim ki seninkinden üstün!)yaklaşımları ile en büyük zararı sizlerin verdiğinizi düşünüyorum.pek çok mürşid görevdedir.ALLAH ımız da onlardan,bizim ALLAH RAZI OLSUN dileğimiz olmaksızın bile zaten razıdır diye düşünüyorum.ve hepsini ayrı ayrı çok seviyorum.onlara ihtiyacımız var.hem de hepsine.eleştireceğimize aradan nefsi çıkarıp desteklemeliyiz.hepsinin tek derdi var.HAKKı anlatmak.kanaatimce de ahmed hulusi devrin şartlarına göre en iyi anlatan kişi olması sebebiyle bu asrın müceddididir.yanılıyorsam ALLAHımdan af dilemekten başka yapabileceğim de yoktur.ama düşündüğümü açıkça yazmak istedim.hakkınızı helal ediniz. gönül....

arkadaşım ben bu ahmed

arkadaşım ben bu ahmed hulusi diye bahsettiğiniz ilim kişvesinin içinde yaşadım.. mutlaka Ahmet kayı bodrum tarafını tanırsın. istanbullu hayrettin denen zat milasa eve geldiğinde bir erkek bir kadın cinssel ilişkiye gönül rızası ile girerse zina sayılmaz demiş kendi ailelerini terkederek kuran araplara kandırmak için zamanında öylesine yazılmış diyen bu zatlar süreleri kısaltarak dini kolaylaştırdıklarını söylerler ve benim yuvamı ahmet kayı denen zat dağıtıp eski eşimi şimdi kendi yandaşlarının yanına alarak ilim dedikleri sapık şeyi savunanlarla beraber olmalarını sağlıyor..ve ahmed hulusi boşanıp zengin olan ikinci karısını almıştır.. ahmet kayı boşanmış ikinci bir hanımla evlenmiştir.. ahmet kayı insanları birbirinden ayırmakta oldukça başarılı ankara istanbul izmir ve en son bodrumdan hep bu yüzden kovulmuştur.. bunu araştırın ve bu adama tapınmak için adet haline gelmiştir.. maalesef körler ben içlerinde olduğum için açık ve net söylüyorum onlar hesap gününe inanmazlar şimdiye kadar yaşanan islam dinini yaşanmamış sayarlar ne büyük zatlar gelmiştir ama ahmed hulusiyi taparlar ben hepsini Allaha havale ediyorum ve imanlarını kaybettiklerini kızımla beraber ahiret gününde buna şahit olacağıma kesin inanıyorum

Üzülme Allah'a sığın

Çok haklısınız. özellikle Ahmet kayı ve Hayrettin denen bu kişiyi tanırım. ben de bilirim bu cemaati ağzı yananlardanım. İkisi de Ahmed Hulusi'nin yakınıdır ve özellikle Hayrettin denen o adam sıfırdan başlayıp sağı solu çarparak o noktaya gelmiştir. Bir zamanlar saadet zinciri olaylarına bile karışmıştı. Dolandırmadığı kimse, canını yakmadığı kişi kalmamıştır. Tanık olduklarımda var duyduklarım da. Müslümanlıkla uzaktan yakından alakası yoktur o adamın. Ahmet Kayıda genç bir kadına aşık olup yıllarca Ahmed Hulusiye hizmet etmiş karısını başından atan biri. Uçkuruna sahip olamayan adamlar islam dersi veriyor. Nelere kaldık. Günah işleyen rahat durmaz, yanına yandaş günahına ortak arar. Ama balık baştan kokar. başlarındaki ne yapıyorsa onlar da onu yapıyor. saf insanlar da bunları bilmedikleri için onları yüce kişiler sanıyor. Yaparlar, her şeyi yaparlar bunlar. Bildikleriniz devde kulak. Üzülmeyin kardeşim. Allah onların yanına bırakmayacaktır. Onları kendilerine tapanlarla birlikte cehenneme yollayacaktır.

Ahmed Hulusi

Merhabalar

Ben Ahmed Hulusi`nin "Hz. Muhammed`in acikladigi Allah" adindaki kitabin mastir calismasini yaptim. Tez cok begeni topladi ve hocalari saskina ugratti..Hocalar alman oldugu icindir ki cok enteresan buldular. Yalniz sizin dediginiz onu yenileyici olarak görmeniz, bana göre Mehdiligini ilan etmis olmaniz demektir bu konuda da dikkatli olmanizi rica ediyorum!Inkar edemem Hulusinin sayesinde zikire baslamistim, acaiblikler yasadim...Bunu anlatmak icin yazmiyorum yalniz!Benim asil anlatmak istedigim Ahmed Hulusi`nin de bir takim yanlislari dogrultusunda..Ahmed Hulusinin bir cok kitabini okudum.Bir kitabinda resmen sunu söylüyor: dünya ebedi vardir ölenin kiyameti kopar..insanlar cennetini cehennemini dünyada yasar..Hatta cennetin ve cehennemin kurulacagini inkar ediyor..cehennemin günes oldugunu iddia ediyor oysa Kuranda günesin dahi isigi söndürülecegi bilgisi mevcut..bu tür düsüncelerde gercekten tehlikeli..Onun gibi düsünmeye basladigimi görünce kendimi dikkatli olmaya cagirdim..ve din konusunda cok gevsek davranmaya basladim onu okumaya baslayali..bu nedenle Ahmed Hulusi`yi okudugunuzda tavsiyem Kurani ve Hadisi serifleri ve büyük zatlarin kitaplarini okumanizi tavsiye ediyorum.Gazzali Hazretlerinin Ihyasini tavsiye ediyorum..Bana düsmez bu tavsiyelerde bulunmak ama yazmadan edemedim..iyi günler

dünya ebedi vardir ölenin

dünya ebedi vardir ölenin kiyameti kopar..

Bunu soylediginide nerden cıkardınız tam tersını soyluyor. Bir Hadisle birlikte.

«Dünyanız, içindekilerle beraber cehenneme atıldığı zaman, bir su damlası gibi buharlaşıp yok olacaktır!»

(S.A.V)

sonra bilimsel çalışmalarlada devam ediyor.

"Güneş'teki hidrojen tamamen helyuma dönüştüğünde, Güneş şu ankinden 250 kat daha büyük bir hale gelecek ve büyük bir ateş topuna dönüşecek...

tavsiye

merhaba.
size,ahmed hulusiyi yanlızca mastır çalışmalarınızı yaptığınız kitaba bağlı kalmadan,diğer kitap ve yazılarınıda okuduktan sonra,ahmed hulusi'yi tekrar değerlendirmenizi tavsiye ediyorum.bana göre üsdat mücedditliğinde ötesinde bir ruha sahip.efendimize(a.s)olan hizmetlerinin boyutunu ve tüm insanlığa Allahtan aldığı ilmi karşılıksız paylaşmasınıda göz önüne alarak,şu cahilliğim ve acizliğimle,idrakların gücünü zorlayacak bir vasıfa sahip olduğunu düşünüyorum.
Allah sırrını mübarek ede.
fatih.

sen ne dediğinin farkında

sen ne dediğinin farkında mısın. Adamı mehdi yapmaya mı çalışıyonuz.
Zaten kendisi ilan etmiş veb sitesinde seninde onaylamana gerek yok

Mehdi ilan etseler bir

Mehdi ilan etseler bir derece, yakında peygamber ilan ederlerse şaşmam :))

ahmet hulusiyi anlamak,idrak

ahmet hulusiyi anlamak,idrak etmek her kula nasip olmaz.tıpkı resulullah [s.a.v]efendimizi olmadığı gibi.

Ahmed Hulusi yi

Ahmed Hulusi yi anlamayanların neyi anladığını merak ettim şahsen....

Linkteki yazıyı

Linkteki yazıyı inceleyin.

Ahmet Hulusi ( 2 )

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

DOĞRULAMA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Resimde gördüğün harfleri sırayla yaz
Google
 

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Son yorumlar