ALLAH'IN SIFATLARI


Yüce Rabbımız Kur’an-ı Keriminde kendisini daha iyi anlayıp kavrayabilmemiz için bir takım sıfatlarla nitelendiğini bize haber vermiştir. Bu sıfatları daha iyi değerlendirebilmek için üç kısımda ele almamız gerekir.

I. Allah’ın Zâtî Sıfatları

Bu sıfatlar yalnızca Allah’a mahsus olan, başka varliklarda bulunmayan sifatlardir. Bunlari şöyle siralayabiliriz:

1- Vücûd: Allah’ın var olması demektir. Onun varlığı kendindendir, var olması kendi zâtının varlığı gereğidir. Diğer varlıklar gibi kendisini var edecek bir başkasına ihtiyacı yoktur. Zaten başkasına muhtaç olan ilâh olamaz. Allah’ın varlığı her şeyden öncedir. Halbuki etrafımızda gördüğümüz bütün varlıklar sonradan meydana gelmiştir. Sonradan var olanlar, adından anlaşılacağı üzere bir başkası tarafından var edilmişlerdir; yani bunlar var olabilmeleri için Allah’ın kendilerini var etmesine muhtaçtırlar. Yüce Allah kendisinden olan bu varlığını devam ettirmek için de hiç bir yere ihtiyaç duymaz. Onun yok olduğu hiçbir an düşünülemez.

2- Kıdem: Allah’ın varlığının ezelî olması, başlangıcının evvelinin, öncesinin olmaması demektir. Hiçbir şey yok iken, bu evren yaratılmadan önce de O vardı. Allah’ın varlığı şu anda, önceki tarihlerde başlamıştır demek asla doğru olmaz. Böyle bir tarih vermek ancak sonradan olan varlıklar için söz konusudur; çünkü onlar önce yok iken sonradan varolmuşlardır. "O, her şeyden öncedir; kendisinden sonraya hiçbir şeyin kalmayacağı sondur; varlığı apaçıktır; gerçek mahiyeti insan için gizlidir. O her şeyi bilir." (Hadid Sûresi: 3. âyet.)

3- Bekâ: Allah’ın sonsuza deşin ebedî olarak varolması demektir. Allah ezelden beri varolduğu gibi sonraya doğru da, ebediyen varolacaktır. Onun için yokluk, yok olduğu an düşünülemez. Bu ancak sonradan bir başkası tarafından var edilenler için söylenebilir; çünkü onlar önce yok iken, sonradan varolmuşlardır. " Yeryüzünde bulunan her şey fânîdir, gelip geçici, yok olucudur. Ancak Yüce ve Cömert olan Rabb’ımızın varlığı bâkîdir, ebedidir, son bulmaz." (Rahmân Sûresi: 26-27. âyetler.)

4- Vahdaniyet: Allah’ın bir ve tek olması demektir. O zâtında, sıfatlarında ve işlerinde bir olup eşi, benzeri ve ortağı olmayandır. İslâmiyet Allah’ın tek oluşu inancı üzerine kurulmuş bir dindir ve bu özelliği ile diğer ilâhî dinlerle aynıdır. " Ey Muhammet deki: Allah bir tektir, O hiçbir yere muhtaç değildir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey Ona denk değildir." (İhlâs Suresi.)

5- Kıyam Bi-nefsihi: Varlığının kendisinden olması demektir. O varlığı için bir iken Allah kendi zâtının gereği olarak vardı. Varolması varlığını devam ettirmesi için hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şeyin yaratıcısı olan Allah dilerse onları var eder, varlıklarını devam ettirir, dilerse yok eder. " Allah, Ondan başka tanrı olmayan diri ve her an yaratıklarını gözetip duran, hiçbir şeye muhtaç olmayandır." (Al-i Imran Sûresi: 2. âyet.)

6- Muhâlifetün li’l - Havâdis: Sonradan olanlarla benzememek demektir. Allah sonradan varolan varlıkların hiçbirine benzemez. Biz Onu nasıl düşünürsek düşünelim, O bu düşündüklerimizden, hatır ve hayalimizden geçen şeylerin hepsinden başkadır ve hiçbirisine benzemez. "Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir." (Şûra Sûresi: 11. âyet.)

II. Allah’ın Sübûtî Sıfatları

Bu göreceğimiz sıfatların benzerleri sınırlı ve vasıtalı olarak insanlara verilmiş olsa da, Allah’ın kendisine has olan bu sıfatları sınırsızdır ve herhangi bir vasıtaya muhtaç değildir.

1- Hayat: Allah’ın diri ve canlı olması demektir. Allah ezelî ve ebedî olan hayat ile diri ve canlıdır. Onun için ölüm, uyku, dalgınlık, gaflet gibi şeyler asla düşünülemez; çünkü bu ve benzeri şeyler eksikliktir, güçsüzlüktür. O daima hayat sahibidir. " Ölümsüz, diri olan Allah’a güven, Onu özenerek tesbih et." (Furkan Sûresi: 58. âyet.)

2- İlim: Allah’ın her şeyi bilmesi demektir. Evrendeki hiçbir şey Onun bilgisinin dışında değildir. Allah’ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Onun ilmi ezelîdir, sınırsızdır, hiçbir şey Onun ilminin dışında meydana gelmez. İnsanların ilmi ise, sonradan kazanılan, belli ve sınırlı bir ilimdir. " Görüleni de görülmeyeni de bilen, yücelerin yücesi olan Allah’a göre, aranızdan sözü gizleyen ile açığa vuran ve geceye bürünerek ( gecenin karanlığına ) gizlenip gündüz ortaya çıkan arasında fark yoktur." (Râd Sûresi: 9-10. âyetler.)

" İçinizde olanı gizleseniz de açıklasanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da yerde olanları da bilir. Allah’ın her şeye gücü yeter." (Al-i Imran Sûresi: 23. âyet.)

3- İrade: Allah’ın dilemesi, istemesi demektir. Allah, dilediği gibi hükmeder, istediğini yapar ve bunları yerine getirmek için hiçbir şeye muhtaç değildir. Hür serbest olarak dilediğini yapar, dilediğini yapmaz. Evrendeki her şey Onun bu sıfatı ile yaratılmakta ve meydana gelmektedir.

"Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece OL demektir ve o hemen oluverir." (Nahl Sûresi: 40. âyet.)

4- Kudret: Allah’ın gücü olması, istediği her şeyi yapabilmesi demektir. Allah’ın evrende dilediği gibi hükmetmesi, tercihini kullanmaya gücünün, kudretinin yetmesi demektir. Allah’ın sonsuz, bitmek, tükenmek bilmeyen kudreti ve gücü vardır. Onun ezelî olan güç ve kudretinin dışında kalan hiçbir şey yoktur. Dilerse bu evren gibi daha bir çok evrenler yaratmağa gücü yettiği gibi, yaratıkları bir anda yok etmeğe de gücü yeter. Yıldızlara, aya, güneşe bakarak bu gücün büyüklüğünü, sınırsızlığını, ebediliğini daha iyi kavrarız.

"Şüphe yok ki Allah her şeyi yapmağa, her şeye güç yetirmeğe kâdirdir." (Bakara Sûresi: 20. âyet.)

5- Semi: Allah’ın her şeyi işitip duyması demektir. Onun işitmesine hiçbir şekilde sınır ve kısıtlama yoktur. İnsanlar belli şiddetteki sesleri işitebilirler. İşitmek için bir takım araçlara ve organlara sahip olmak gerekir. Arada hava olmasa, insanlar birbirlerini duyamazlar. Allah’ın işitmesi doğrudan doğruyadır. Bu türlü araçlara, organlara ihtiyacı yoktur.

"Şüphe yok ki Allah işitendir, bilendir." (Bakara Sûresi: 181. âyet.),

"Bilin ki, Allah işitir ve bilir." (Bakara Sûresi: 244. âyet.)

6- Basar: Yüce Allah’ın her şeyi görüp gözetmesi olmak demektir. Onun görmesinden hiçbir şey uzak ve gizli değildir, göremeyeceği hiçbir şey ve yer yoktur. Onun görmesine uzaklık, yakınlık veya aşırı aydınlık gibi yaratıklarla ilgili şeylerin hiçbir şekilde etkisi olmaz. Her yerde olup biten her şeyi görür, bilir ve anında haberi olur.

"Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür." (Enfal Sûresi: 244. âyet.)

7- Kelâm: Yüce Allah’ın konuşması ve söylemesi olmak demektir. Allah’ın konuşması, sese ve harflere ihtiyaç duymadan olur. Bu ezelî ve ebedî olan sıfatı ile peygamberlerine söylemiş emirler vermiş yasaklarını bildirmiştir. İşte böylece ilâhî kitaplar meydana gelmiştir. Yüce Allah’ın konuşamaması, dilsiz olması asla düşünülemez.

"Allah Musa’ya da hitap ile konuştu." (Nisa Sûresi: 169. âyet.)

8- Tekvin: Yüce Allah’ın yoktan var edip yaratması demektir. şu evrende var olan ve varlığını devam ettirmekte olan her şeyi O, ezelî ve ebedî olan tekvin sıfatının gereği olarak yaratmıştır. Allah’ın yaratmak, yaşatmak, rızkları vermek, bol bol nimetler ihsan etmek, ödüllendirmek, cezalandırmak, affetmek, öldürmek, diriltmek gibi bütün işleri bu sıfatının gereğidir.

"Allah önce mahlûkatı yaratır, ölümden sonra onu tekrar diriltir. Sonunda Ona döneceksiniz." (Rûm Sûresi: 11. âyet.)

III. Allah’ın Fiilî Sıfatları

Yüce Allah’ın fiilî sıfatları pek çoktur; bunların hepsini saymak mümkün değildir. Ancak bunlara birkaç örnek vermekle yetinelim.

Halk: Yaratmak demektir. Bütün varlıkları yaratan Hz. Allah’tır. Hiçbir mahlukun herhangi bir şeyi yaratmağa gücü yoktur.

İnşa: Yoktan var etmek demektir. Evrendeki tüm varlıkları yoktan var eden Yüce Allah’tır. Yaratıklarınsa yoktan var etme gücü yoktur.

İbda': Yüce Allah'ın, aslı ve benzeri olmaksızın icat etmesi demektir.

İhya: Yüce Allah’ın diriltmesi demektir. Bir yaratığa can verip onu yaşama ulaştırmak, diriltmek ancak Allah’a mahsustur.

İmate: Yüce Allah’ın öldürmesi, hayata son vermesi demektir. Bir yaratığa can veren Hz. Allah dilediği zamanda onun yaşamına da son verir.

Terzîk: Yüce Allah’ın rızk vermesi demektir. Allah (c.c.) Rab ol-masının gereği sayısız çeşit ve ihtiyaçta olan mahlukatın rızkını da yaratır. O, yaşamlarını devam ettirebilmeleri için muhtaç oldukları besinleri yoktan var edip onlara sunar.

ödevime çok yaradı

ödevime çok yaradı

ödev

teşekkürler çok uzun

???????????????????????????????????????????????????????

Peki Deftere Yazılcakmı ?
Yoksa Öğretmene mi Bağlı ?

-ali

ALLAH'IN SIFATLARI

BENİMDE İŞİME ÇOK YARADI ÖĞRETMEN OLMAMA RAĞMEN BEN BU KONUDAN ÖĞRENCİLERİME SORUYIM GÜZEL SİTEYMİŞ...

çok karışık ama busürü şey

çok karışık ama busürü şey var... :D

harika muhteşem oldu din

harika muhteşem oldu din dersine çalışıyorum

din odevlerimi buradan mı

din odevlerimi buradan mı yapsam neeeee????????????

kaynak kitap hangisi ögrenmem

kaynak kitap hangisi ögrenmem mümkün mü?

tesekur

tesekur

bende çok beyendim tek kelime

bende çok beyendim tek kelime ilemüthüş yani burayı beyenmiyenler ders yapmaktan anlamıyordur

Allahın sıfatları

bize yardımcı olduğunuz için Allah ne muradınız varsa hayırlısıyla ve gönlünüze göre versin ALLAHIN SIFATLARI KONUSUNU ÇOK AÇIKLAYICI ŞEHİLDE YAPMIŞSINIZ..... SİZLERE ÇOOK TEŞEKKÜR EDERİZ.........

Allah Allah ...

ayy ne kadra güsell bişi bu böle prfrmnss ödevime harika yardımcı oldu .. siteyi hazırlayan herkese çok teskur ederimm .. inş. allahım 100 alırım...
kulhüv allahü ehad allahü samed yem yelid ve lem yüled ve lem yekün lehü kufüven ehad ...!

teşekkür ederim oğlumun

teşekkür ederim oğlumun performans ödeviydi işimize yaradı inşallah iyi not alır

allahın sıfatları

çok teşekkür ederim bugün din sınavımız var vede burdaki konulardan çıkabilir

bence de süper

bence de süper

çok teşekkürler ödevime

çok teşekkürler ödevime çok yardımcı oldunuz.

ödev

teşekkür ederim performans ödevimden kesin alıcam

işime yaradı

öncelikle bu site işime yaradı

işime yaradı

öncelikle bu site işime yaradı

çok teşekkür ederim allah

çok teşekkür ederim allah razı olsun yardımcı oldugunuz için

sına v

sınavda çıkacaktı iyi çalıştım ssağolun

SINAV

PEKİ CANIM SINAVINDAN KAÇ ALDIN BAKAYIM UMARIM İYİ ALMIŞSINDIR...

allah

çok güzel bir şey..................

BENCE ÇOK GÜZEL SINAVA

BENCE ÇOK GÜZEL SINAVA BURADAN ÇALIŞTIM SÜPER ÇOK İŞİME YARADI TŞKLER ALLAH RAZ OLSUN

GERÇEKTENDE BANA ÇOK

GERÇEKTENDE BANA ÇOK YARDIMCI OLDU

yazılar cok uzun bıraz

yazılar cok uzun bıraz daha kısa olsa ıyı olurdu ama guzel ..........):)

çok guzel bir ssite

çok guzel bir ssite bende odevimi burdan çikarsım

Öncelikle; sizlere çok

Öncelikle; sizlere çok teşekkür ediyorum din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden performans ödevim vardı bu siteyi kuranlar olmasaydı ben bu ödevi yapamazdım teşekkürlerrrrrrrrrrrr.......kübr@

ÖDEVİME ÇOK YARDM ETNZ

ÖDEVİME ÇOK YARDM ETNZ TŞKR EDRM

ödevime

ödevime çooooooooooooooooooooooooooooooooook yardımcı oldu

kızım tabiki

kızım tabiki yapacak.mülümanız elhamdülillah.hepinize teşekkürler....
tenkyu verimaç

W Harfi

w Harfi Kullanamasınız daha iyi olurdu...

Lütfen Düzeltin..

allahın sıfatları

ya wala ödewimi burdan yaptım çoq mutluummmmmmmmmmmmm!!!

allahın sıfatları

çok güzel vallaha annemin ezberlmesi gerken ödevi burda yazdım allah sizden razı olsun ban annem çok yardımcı odu

ÇOK GÜZEL GENİŞ

ÇOK GÜZEL GENİŞ ANLATILMIŞ

sizi tebrik ediyorum

sizi tebrik ediyorum basarili

benim de çok işime yaradı

benim de çok işime yaradı prfomans ödevimdi

gerçekten benim de çok

gerçekten benim de çok işime yaradı benim performans ödevimdi

allah ın sıfatları

çok iyi valla performans ödevimi burdan yazdım

böyle seyle benim çok

böyle seyler benim çok ilgimi çekti

süper

allah razı olsun çok yardımcı oldunuz

çok güzel

çok güzel

allahın sıfatları

bu yazıyı hazırlayan ve sitede yer almasını sağlayan herkese çok teşekkür ederim.gerçekten bana çok yardımcı oldu.bu konu benim performans ödevimdi. diğer sitelerdekine göre çok daha açıklamalı.tekrar çok teşekkür ederim.bana çok yardımcı oldunuz.bye bye!....

ewtt cnm çok güzl

ewtt cnm çok güzl

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Google
 

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Son yorumlar