Hz. İsa'nın (a.s.) Yeryüzüne İnişi


Hz. İsâ, İncil’de, bu ümmetin övgü dolu sıfatlarını gördüğünde, onlardan eylemesi için Allah’a duâ etmiş, Allah da onun duâsını kabul etmiştir. Günü geldiğinde müceddit olarak yeryüzüne inmesi bunun içindir.1

Âlimler, İsâ Aleyhisselâmın yeryüzüne inişinin Kitap, Sünnet ve icma ile sabit olduğunu 2 ve bunun mütevatir hadislere dayanan bir inanç meselesi haline geldiğini, inkâr edenin küfrüne hükmedileceği kanaatine varmışlardır.3

Şevkânî’ye göre, İsâ Aleyhisselâmın yeryüzüne ineceğini bildiren hadislerin toplamı 29’u bulmakta ve tevatür derecesine ulaşmaktadır.4 Sahih-i Müslim’de de aynı kayıt vardır.5 Şöyle der:

“Beklenen Mehdî, Deccal hakkında rivayet edilen hadisler olduğu gibi Hz. İsa bin Meryem’in (a.s.) ineceği hakkındaki hadisler de tevatür derecesine ulaşmıştır.”6

İbni Kesir, Tefsirinde, Zuhruf Sûresinin 61. âyetinde geçen İsa Aleyhisselâmın Kıyamet alâmeti oluşu hakikatini açıklarken, onun Kıyamet kopmadan önce ineceğini bildiren rivayetlerin tevatür derecesine geldiğini bildirmektedir. Şeyh Abdülfettah Ebû Gudde de, Hz. İsa’nın (as) yeryüzüne inip Deccalı öldürüceğine dair rivayetlerin tevatür derecesini bulduğunu belirtir.7 Allame muhaddis Kittânî’nin de Nazmü’l-Mütenâsır isimli eserinde8 aynı görüşleri savunduğu görülür.

İbni Hacer’in Fethu’l-Barî’sinde de, Hz. Mehdî’nin bu ümmetten olacağı, Hz. İsa’nın (a.s.) onun arkasında namaz kılacağıyla ilgili hadislerin mütevatir oldukları kaydı da yer almaktadır.9

Sadeddin Taftazanî de, Şerhu’l-Makasıd’ında, Hz. İsa’nın (as) inişiyle ilgili birçok sahih hadis bulunduğunu ve bunların mütevatirü’l-mânâ olduğunu kaydeder.10

Bir kısım âyet ve hadislerde, Kıyamet alâmetlerinin anlatıldığını görürüz. Bunlar hadis kitaplarında olsun, İslâm âlimlerinin eserlerinde olsun, “Kıyamet alâmetleri” başlığı altında toplanmıştır. Bu alâmetlerden biri de, Hz. İsa’nın (as) yeryüzüne inmesidir. Yani İsa Aleyhisselâm, Kıyamet kopmadan önce yeryüzüne inecektir. Cenâb-ı Hak, bir âyetinde, “İsa, Kıyamet için bir alâmettir”11 buyurarak bu hakikate de işaret etmiştir. Resûl-i Ekrem de (a.s.m.), birçok hadislerinde, Hz. İsa’nın (as) ineceğini bildirmişlerdir. Bunlardan bir kısmı şöyledir:

“Sizler on alâmeti görmedikçe hiçbir zaman Kıyamet kopmaz... Biri de İsa Aleyhisselâmın inmesi...”12

“Hayatım Kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, Meryem oğlu İsa’nın adaletli bir hâkim olarak içinize inmesi yakındır.”13

Bilindiği gibi, Hz. İsa (as), gökyüzündedir ve üçüncü hayat tabakasında bulunmaktadır. Bizim gibi yiyip içmeye, beşerî bir kısım ihtiyaçlara gerek duymamakta, nuranî, yıldız misâl, melek gibi bir hayat sürmektedir. Peygamberimizin (asm), “Hz. İsa âhirzamanda gelecek, şeriat-ı Muhammediye ile amel edecek”14 müjdesi gereğince yeryüzüne bir insan olarak inecektir.

Dipnotlar:

1- Canan, Kütüb-ü Sitte Tercüme ve Şerhi, 14:74. 2- Said Havva, el-Esas fi’s-Sünne, 9:336. 3- A.g.e., s. 420. 4- İbni Mâce, 10:338. 5- Müslim, 2:58. 6- Sıddık Hasan Han, el-İzaa, s. 114; Said Havva, A.g.e., 9:335-336, 446. 7- Said Havva, A.g.e., 9:445. 8- Kittânî, Nazmü’l-Mütenâsır, s. 147. 9- İbni Mâce, 10:338. 10- et-Teftazanî, Şerhu’l-Makasıd, Hatime: 8; 2:307. 11- Zuhruf Sûresi, 61. 12- Müslim, Kitabü’l-Fiten: 39. 13- Buharî, Büyû: 102; Mezalim: 31; Enbiya: 49; Müslim, Kitabü’l-İman: 242. 14- Buharî, Mezalim: 31; Büyu’: 102; Müslim, Îman: 242-243.

Şaban DÖĞEN

Yeni Asya, 07.01.2004


Doğruyu bilmek

Sayın Zehirli Organizasyon grubu olarak hala yazılarımı yayınlıyor olmanızdan dolayı sizleri canı gönülden kutluyorum. Ayrıcada çok teşekkür ediyorum. Her ne kadar yazılarımı onaylamasa nızda, sayfanız da yayınlıyor olmanız beni çok memnun edmiştir. Ne zamandır girip bakmadığım sayfanıza bu gün merak edip girdim ve de gördüm ki,yazılarımın sayfanızda asılı olduğunu. İnanın çok ama çok sevindim. Bu sevincim dendime olduğu kadar sizler için de olmuştur. Zira benim felsefemde samimi olmayan, Müslüman değildir. Düşüncesiyle sizlerin her ne kadar bu konuyu yanlış bilsenizde en azından samimi davranarak art düşüncede olmadığınıza beni inandırdınız. Size çok teşekkür ederim. Benim söylemlerime inanıp inanmadığınıza gelince, İşte bu İnancın en güzel boyutudur İnandığın inanmadığına eşit olup o bir dengedir. Değişmesi de imkansız gibi,o kadar ki zordur. Günah ve sevap işte o çizgi aralığındadır. Şöyleki, bir Hıristiyanın sevap diye yaptığı ve de işlediği günahı bir düşün. Sevap diye İsa Mesih'e haşa Allah diyorlar. Dolayısıyla doğru düşünmediğin hiç bir şey sana sevap kazandırmaz.En büyük sevap kendi bildiğin doğruyu değil Allah'ın doğrusunu düşünebilmektir. İşte sizlerinde bu yanılgıya düşmenizden korkarım. Zira bugün o noktadasınız İnşallah yaşarken bu olgunluğa gelirde düzelirsiniz. Ha güneş batıdan doğmuş ha ölmüşsün hiç farkı yoktur artık tövbe işe yaramaz. Benim söylediklerime gelince elbette birgün inanacaksın. Belki bu kıymetli zamanı kaybedince, o kabir hayatında mutlaka ve mutlaka olacaktır. Zira orada her kes en doğruları mutlak öğrenecektir. En cahil insan dahi profösör olarak kalkacaktır. Dolayısıyla İsa Mesih'i bu dünyada kimse bir daha canlı olarak görmeyecektir. Buna inananlar Allah'a,hesabını veremiyeceği yanlışı yaparlar.Elbette Kuranda söylediği gibi İsa'nın nüzülü görülecektir.Ama kendisi değil Ölüsü görülecektir. Zira Kıyamet koparken, haşa, altında kalmak içinmi görülecek. Hoşça kalın Şinasi HÜNER.

İsa a.s. ölmedi

barnabas incili nde bile okunması ve ders alınması gerekli söylemler var.Ki Kuran bozulmamış olarak biliyor ve kabul ediyoruz,asıl kaynak olan ilahi kitabımızda İsa a.s. için ölmediği yazdığına göre o şekilde kabul etmeliyiz..

CVP:Doğruyu bilmek

Kendi söylediklerinin doğru, başkalarının yanlışta olduğunu düşünmek zaten yeryüzünde nefes alan herkesin iddiasıdır.

Aynı şekilde yanlışta dedikleriniz de kendilerine göre inandıkları yaratıcısının doğrusu olarak kabul etmekteler..

Bu gerçeği en güzel kuran bize açıklar ve der ki, senin dinin/doğruların sana, bizim dinimiz/doğrularımız bize..

Senin gibi yanlışta ve inkarda olan herkes zaten kendi bildiklerinin en doğru olduğuna iddia etmektedirler. İmam azamdan çok daha iyi bildiklerini, imam gazalinin hatalarını bulduklarını, imam rabbaninin yanlışta olduğunu ama KENDİ KÜÇÜNÜK BEYİN\'lerinin ise en doğruyu keşfettiğini sanmaktalar.

Ben de hatalı olabilirim, benim de yanlışlarım olabilir, en doğru ben değilim diyememekteler. Tek doğru benim bakış açım deyip diğer herkesi yalanlamaktalar.. Yayından kaldırılmayan paylaşımlarınız ise sizin nerede olduğunuzu, kendinize ve görüşlerinize nasıl baktığınızı göstermektedir.

Bir gün doğruların sandığınızdan da öte olduğunu gördüğünüz de \"hata yapmışım düzeltin\" diyeceğinizden eminiz :)

Sevgilerle,

Zehirli Org.Bilgi için.

Sayın…………………… Mektup: 6 =17.08.2012
Sevgili kardeşim nasılsın TV den gördüğüm kadarıyla maşallah sağlığın sıhhatin iyi, Allah devamını erdirsin. Âmin. Kanal ( ) TV de İsa Mesih’ in dünyaya geri gelmesi ile ilgili yapmış olduğun programlar da büyük yanlış haber yaparak o derece günah işlemektesiniz. Allah bunu bir dünya mukadderatı olarak vermiş ve hükmetmiştir. Nedir o biliyor musun? Bu dünyaya her insan bir kere gelip bir kere gider manadadır Yani bir kere doğarsın ve bir kere ölürsün demektir. İnşallah öğrenmişsindir. Bunu hiç aklından çıkarma giden geri gelemez. Örnk: Bak. İncil. İbra:9/27 =ayetini oku. Her şeyi anlatıyor. Gelelim İsa Mesih’in, tüm din kitaplarında, da bahsi yapılmış olan nüzulünün görüneceği meselesine:
Kuran’ı-Kerim: Zuhruf Süresi: 43:61= “ Muhakkak ki O, o saat için bir ilimdir. Ondan şüphe etmeyin ve bana tabi olun! Bu işin doğrusudur! ” Diyor.
Sen ve ötekiler, nasıl olur da kitapta böyle bir ayet varken İsa’yı gökten canlı indirip, aramızda, dolaş tırırsınız? Bu nasıl bir yanlıştır, bu nasıl bir din adam lığıdır. Demek oluyor ki senin okuma yazma ve algılama mantığın da bir problemin var. Çünkü okuduğunu ters anlayıp yanlış yorum yapıyorsun. Arkadaş o ayeti bir daha tekrar oku da, oradaki gerçeği kendi gözünle gör.O da şudur:Yukarıdaki ayette: “İsa, o saat için bir ilimdir.” Diyor arkadaş. Anlamıyormuşsun sen. O saat diyor. O saat, senin bildiğin çay saati değil. O saat dediği saat kıyametin kopacağı saattir, bir gün bile değil, yani, 24 saat, değil, bir tek saattir. Yani 60 dakikadan, bahsedi yor.Yani, koca dünyanın, yok olacağı o andan, işte o zamandan bahsediyor, daha doğru su kıyametin kopacağı sırada,olacak olandan, yani kıyametin,kopacağı o anda İsa'nın görüleceğini anlatıyor. Sen “ İsa şimdi aramız da dolaşıyor.” Diyorsun. Cahil desem cahil de değilsin, ancak pes doğrusu diyorum. Bunu bilerek yaptığına inanmıyorum? Sana soruyorum şimdi Kıyametin koptuğu o saate İsa’nın, dünyada canlı olarak ne işi olabilir. Allah, hiç bir peygamberinin başına kıyametini koparır mı? Hem de kıyamet kötülerin başına kopacak derken. Sen bunu bilmiyor musun be arkadaş? ( ) TV de her gün her saat İsa’yı, gökten indiriyorsun hatta bundan büyük bir zevk alıyorsun. Onun la da kalmayıp muhaliflere de çok kızıyorsun. Biliyorum, sen bu, yanlış düşünceden kolay kurtulamazsın, çok büyük günah edip kedine yazık edersin. Zira İsa’yı gökten indirecem diye etrafına verdiğin yanlış mesajla o günahı kaldıramazsın. Sonradan ben ne yaptım diye çok üzülürsün ağlarsın, o zaman işte beni hatırlasın, Bunu en samimi duygularımla söylüyorum. Bu öğreti, tekâmül olup, mezarda da olsa herkes öğrenecek. Sonra düşünmezmişsin ki madem, Mehdi gelecek, İsa’ya ne gerek var! Oysa orada bahsi geçen, İsa’nın nüzulü, görülecek olması ayetlerin de söylediği gibi o görülecektir. Ancak burada ki söylem senin bildiğin gibi değil. Nasıl biliyor musun; Ölen, kim olursa olsun, yüce Allah’ın dünya kuralı gereği, tekrar dirilmesi mümkün değildir. Hem de kıyamet olurken, olacak iş mi. Oysa İsa’nın sadece ölü cesedi, görülecektir. Bak. Örnk. İncil İbra: 9/27= ayette de, GÜNAHSIZ (ölü) olarak görünecektir. Denmesi nin sebebi de ondandır. Bundan evvelde size bu konuda birçok yazılar yazmıştım Ama düzeltmek yerine bu söylemler çok daha gür seslendirildi.Bunları senin daha fazla gü naha girmemen içinyazıyorum.İnşallah. Amin. Not: Mehti’nin İsa Mesih’le namaza durması şöyle dursun, İsa’nın cansız yatan nüzulü nü (ölüsünü)bile göremeyecektir. O kıyamet saatinde Mehti’nin bu dünya da işi ne. Hıristiyan topluluğuna iyi bir ders vermek için Mesih İsa’nın cesedini onlara "Bakın Allah’ınız ölmüş yatıyor” demek için yapacaktır.Bunları sana öğretecek,benden,başka da kimse yoktur. Öğrenirsin, İnşallah Âmin. İsa’yı hiçbir kimse değil canlı, uyurken rüyasında dahi göremeyecektir. Hoşça kal. Şinasi HÜNER. İNCİL : İbrai: 9/27= “ Günahsız olarak görünecektir ” ( İsa’nın ölü olarak görüleceğini söylüyor.) KURAN:Zuhruf: 43:61= “ O saatte ” ( Onun da kıyametin koptuğu o saatte olacağını söylüyor.) Not: *Bilgi için:Giden yerler: Diyanet.-Zehirli org.-

NÜZULÜ İNKAR EDEN ELBETTE KAFİRDİR

Sayın:Zehirli.Org Sevgili kardeşim, bu mektubum son olur diyorum ama olmuyor, zira verdiğiniz cevap beni çok üzdü. Çünkü siz resmin tamamını göremiyorsunuz. Kuranı kerim bir bütündür. Görünen- görünmeyen – söylenen ve söylenmeyen ayrıcada bilinen bilinmeyen kısmı var dır.Derlerya,madalyanın ön yüzü birde arka yüzü vardır.İşte sizler oradasınız.Gele lim verdiğiniz sulu cevaba,her şeyden önce cevap verme cesaretini gösterdi ğiniz için tebrik ederim bu tutumunuzdan dolayı da size teşekkür ederim.Bir tek bu noktada gayelerimiz örtüşüyor.Okuyucular kimin ne söylediğini öğrensin.Benim için önemli bir hususta tüm bunlar bir kanıt olup,yüce Allah’ın,şahit olması.Ben vazifemi yaptığımın vijda ni huzuru içindeyim.Şükürler olsun.Ben size ayetle bir soru soruyorum, soruyla cevap veriyorsunuz. Dönüp sizin vereceğiniz cevabı ben veriyorum çünkü aklınızı bili yorum. Ama yinede olmuyor. Ben size onlarca ayet yazdım, onların birin de İsa, hariç demez ken, bunda çelişki görmüyoruz diyorsu nuz. Nasıl olur da çelişki görmez siniz. Bu cevap ancak bilgisizliğin karşılığıdır yani dün yadan haberi niz yok demek tir.Zira ben size ayet gösteriyorum“ burada doğacak burada yaşayacak burada ölecek siniz.”Diyor.İsa hariç diyormu? Demiyor. Niye demiyor, seni dediğin gibi olsa demesi lazım değilmi. Ama demiyor çünkü öyle bir şey yok ta ondan. Sonra hiç akıl karımıdır 2000 yıl sonra gelip ölünüyorsa o ayete ne gerek kalırdı. Buları görebilsen güzel kardeşim zaten düzelirsin normal düşünmeye başlarsın.Size sorduğum, sorunun cevabını veremiyorsunuz. Nerden vereceksiniz bileceğiniz soruyu ben sormam. Şimdi onların hep sine birdaha girmeyeceğim,zira sorular elinizde tekine dahi ve receğin bir cevap varsa yazda okuyayım, bunu size elli kere sordum. Şimdi size iki soru soracağım. İsa, sıkıntı duasında “Allah’ım benim değil senin dediğin olsun”der. O’ nun, bu sözü nün ne manaya geldiğini söylerseniz. İsmimi değişeceğim dedim yine söylüyorum.İkici soruda şu “Kıyamet saatinde kabul olmayan tövbe niye edilecek.” Siz bu soruları bilmiyorsanız bu konulara sakın girmeyin dedim. Bu soruların cevabı bu konuları bilmekten geçer. Oysa benim cahilliğimden bahsediyorsun. Madem öyle bu soru lara cevap ver. Sakın manasız sözler söyleme. Bir de benim meal okuyarak bunları bi lemiyeceğimi söylüyorsun.İşte onu sen yapıyorsun.Mademki siz doğruları biliyorsanız şu iki soruya lütfen cevap verin.Ama yine konuları sulandır madan.Kuranda(İsa için)“ Nüzulü kıyamet saatinin habercisidir.”Diyor.Ayet kıyame tin koptuğu saatten bahsedi yor siz namazı kimin kıldıracağından bahsediyorsunuz.İsa’nın ineceğini gösteren ayet eğerki bu diyorsanız.Sakın bu yanlışı yapmayın.Benmi yanlış okuyorum sizmi? benmi çelişkideyim siz mi? Size, yakın dediğiniz zamanın ne olduğunu sordum onada cevap vermediniz.Çok biliyorsunuz ya hadi bu kez verin, ben de okuyayım. Kıyamet günü siz in inancınıza göre nasıl olacak. “Nüzulü” inkâr eden kâfirdir. Edende yok. Arkadaş, ben ölü halinin görüleceğini söylüyorum. Sen ise o kıyamet saatinde canlı görüleceği ni söylüyorsun?Kıyameti nasıl koptuğunu görmeyemi geliyor? Buna cevap ver. Diyorsun ya bizim inancımıza göre, İsa’yı yukarıdan indirmeyen kâfir dir. Beni aklınca kâfir ettin ama o meşhur sözümü, sana da söyleyeyim, mezarda tekâmül ederken bu günler için ağlayarken beni çok hatırlayacaksın. Ayrıca baa cevabın da diyorsun ki, İsa ine cek ümmeti Muhammed olarak vefat edecek. Sevgili kardeşim senin bir şey den haberi yok,o iş 2000 yıl önce oldu ve bitti.Ama sen,hayır“O kıyamette Gelip ölecek”Diyorsun da, diğer peygamberler ümmedi Muhammed olarak ölmediler mi? Diyorsun.Görüyosun senin in her tarafın çelişki.Zira hepsi o şekilde öldüler.Hızır olayına gelince, Kitabımız da, 18/65-82= Ayetleride geçen, Hz.Musa’ ile arasında geçen bir olayı anla tılıyor. Aralarıdaki farkı bilesin diye ama nerede o sizde, okuyorsunuz ama için de ruh yok. Ondan hep yanlış yapıyorsunuz. Onlar eşit diyorsan, hadi söyle Hızır Alehimselam‘ın, anasının babasının adı ne. Ama siz arada bir fark görmediğinizden “O kıyamete kadar yaşıyorsa, İsa, dayaşayacaktır”Diyorsun.Unutma.Gözü var görmezlerden olma. Lütfen bu yazımıda yayınlayında kimin cahil olduğunu herkes öğrensin.Hoşça kal.Şinasi Hüer.

Ricada bulunmak.

Sevgili kardeşim son yazdığım "Teşekkür" yazımı yayınladığınız için bir kere daha teşekkür ediyorum. Belki size bu son mektubum olacaktır. Onun için sizlerden bir ricada bulunacağım.Oda şu: Aylardır sayfanızda,"Hz.İsa'nın(a.s)yeryüzüne inişi" adlı yazınızı,yayından kaldırmanızı istiyorum. Çünkü Dinde doğruyu vaaz etmek o kadar ki sevaptır.Eğerki yanlış ise, o toplumun günahı altında ezilmekte o kadar zordur.Zira din konusu bir inanç olup çok hassas ve ince bir ibadettir. Şöyleki: O İlmin,İnsan aklının,düşünce ve mantığının son noktasıdır.Değilse orada çelişki vardır.Oysa dinde çatlak dahi olamaz.Hele şüphe hiç olamaz zira inancın biter. Geçmişte din ulemalarca yürütülmüş olup o büyük inançlarından dolayı onları kutlarım. Ama ne varki bazı bilmedik konularda ahkam kesmeleri üzerine o gün söylenmiş bir yanlış söylemin bugün nelere mal olduğunu hep birlikte yaşıyoruz.Soruyorum şimdi: İsa(a.s)Öldümü,ölmedimi? İşte bu şüphe seni bitirir.Orada doğup orada yaşayacak orada öleceksiniz diyen (7.25) bu ayet ile senin çelişkin şimdi ne olacak. Allah'ın bu ayetiy ile sen nasıl çelişkiye düşersin.Bir başka ayette(19:33)"Mezarda kaldırılacağım gün selamet bana dır" Bu ayetle nasıl çelişkiye düşersin.Kuran:21:8 "peygamberlerde ebedi değil dir" Diyen ayet için ne diyeceksin. dediğiniz gibi olsaydı İsa hariç demezmiydi?Kuran:(29:57)"her nefis ölümü tadacaktır" diye ayeti ne yapacaksın.Sen şimdi 2000 yıl sonra inecek ölümü tadacak dersin ama bundan vaz geç. Böyle bir örek bu düyada bir tek İsa için olabilirmi.Zira öyle olsaydı her ayetin sonunda o hariç derdi.Zira 2000 yıl sonra gelip ölmek ancak akılsız birinin mantığıdır.Benim bildiğim tanıdığım Allah'ım böyle bir şey yapmaz.Bakın kurana bu konuda 1-2 değil,yüzlerce ayet var siz bunların bir tekini dahi çelişkilerinize sokamazsınız.2000 yıldır ortada olmayan bir insan için "ÖLMÜŞTÜR" demek bu kadar zormu geliyor size. Bunu hiç bir ayet söylemese de ben o ölmemiştir diyemem zira o mantıksızlığı yapacak kadar akılsız değilim.Öyle ki önümde kainatın en büyük Peygamberinin sünneti dururken."ben sonuncuyum" demişken siz nasıl olurda İsa'yı tekrar gökten ineceğini söylersiniz.Lütfen bunu bir daha söylemeyin. Koca Kainatın peygamberi mezarında yatarken.O nasıl oluyorda 2000 yıldır yukarıda çay kahve içiyormu? Onuda size sormak lazım. Bana desenizki hayır İsa,değil Muhammed(s.a.v) gelecek,yine derdimki,yüce Allah'ımın böyle bir isteği olsaydı mutlak yapardı.Bunuda söylerdi.Ama söylemediği içinde öyle bir şey olmayacaktır. Çünkü Allah adil olmayan hiç bir şeyi yapmaz.Hiç bir kulu için kurallarınıda bozmaz haşa bozmasına gerek kalmadan o kuralı koymazdı.Siz hıristiyan alemine bakarak hareket edemezsiniz onlar İsa'ya haşa Allah ettikleri için indirip çıkarmak kolay geliyor.Onlar için bu normal ama sizi için nasıl olur. Ayrıca siz değil peygamber sıradan bir kul olarak indiriyorsunuz.Onların mantıksızlığı yanında sizinki çok daha akılsız. Allah'a hoş görünmek istiyorsanız bir art düşünceniz yoksa o yazıyı kaldırın.Sizden bunu çok rica ediyorum.Hoşça kalın. Şinasi Hüner.

Hz. isanın nüzulüne inkar dinden çıkartır.

Şinasi bey, yorumlarınızın yayınlanmış olması haklı oldugunuzu göstermez.

Bizim inanç ve itikadımıza göre hz. isa'nın kıyamete yakın tekrar yeryüzene gelmesi ayetle sabittir. Her kim ki hz isanın geleceğine inkar ederse bizim inancımıza göre dinden çıkar KAFİR'dir..

Hristiyanlık inancına göre ise İSA-JESUS sizin de iddia ettiğiniz şekli ile öldürülmüştür. Onlardan farkınız jesus tanrıdır demiyorsunuz.

ilmi yetersizliğiniz ayetlerle çelişiyor algılamanıza neden olabilir. mealler okuyarak kurandan ahkam çıkartılmaz. Bir nokta bile çok şey değiştirmektedir..

Sizin gibi düşüenlerin varlığını insanlık görsün diye yazılarınız onaylanıyor. Akıllı bir müslüman da bile bile sizin gibilerin tuzaklarına düşecek değillerdir.

Verdiğiniz ayetlerle biz hiç bir çelişki görmüyoruz. Hz. isa kıyamete yakın tekrar gelecek benim senin gibii normal bir insan olarak kimliğini açıklamadan yaşayacak ve ümmeti muhammed olarak vefat edecektir.

* * *

Diğer taraftan siz kendiniz ile çelişmektesiniz. Kuranda HIZIR kıssalarını okuyunuz. Aynı şekilde hz hızır da kıyamet gününe kadar yaşayacaktır. Kıyamet sabahı Allah onun ruhunu alacaktır.

Teşekkür.

Sevgili kardeşim son gönderdiğim "Dabbetü'l-Arz yazınıza cevaptır" yazıma bir cevap vermediniz. Ama o yazımı yayınladığınız için de, size çok teşekkür ederim. Her ne kadar düşünce farklılığımız olsada inancımız bir olup din kardeşiyiz. Ne varki dinde yanlış olmaz bizim dinimiz, aklın en doğru olan mantığıdır. Aklımızın ermediği yer ler de olabilir ama kesilikle çelişkisi olamaz. Eğerki o senaryoda çelişkiler varsa orada doğru olmayan veya bilinmeyen bir konu var demektir. Ondan dolayıda kıyametin en son alametlerini sıralamasının yapılamayıp, doğrusunu Allah bilir denmesinin sebebide ondandır. Düşününki siz olacak olan kıyametin alametlerini sıralayamazken dönüp Kuranı kerim de yazmadığı halde İsa'nın tekrar geleceğini söyleyebiliyorsunuz. Bunu hiç kitap okumamış bir cahil dahi yapmaz. Zira İsa'nın geri gelmeyeceğini değil Kuran'ı-Kerim, onu İcil'in de söylediğini kitabımda yazdım.İncil-İbranilere: 9/27-28= ayetlerde, Bizdeki "Nüzulü" (görülecek) kıyamet saatinin habercisi ifadesi nin yerine, "GÜNAHSIZ GÖRÜNECEKTİR" der. Yani ölü olarak görüneceğini söylemektedir. Daha başka nasıl söleyecektir.Zira O kıyamet saatinde İsa'nın, Dünyaya kıyametin nasıl koptuğunu görmeye mi gelmiş olacaktı.Bu çelişki olmazmı.2000 yıl sonra dünyaya gelmek çelişki olmazmı.Bu dünyada bir insan varmıdır ki ölmüş atasının,anasının-babasının gökten geri geleceğine inanmış olsun. İnananda zavallıdır Allah yardımcısı olsun demek lazım. Bu durumda olanlara da Allah yardım etsin, etsinde yapılan günahın da hesabını mutlak soracaktır.Allah bizi o hesap sorulanlardan etmesin.Amin. Şimdilik bu kadar hoşça kalın.Şinasi Hüner.

DABBETÜ'L-ARZ anlatımınıza cevaptır.

Sayın:ZehirliOrg.
Sevgili kardeşim yanıldığınız nokta, Dabbetü’l- arz vakasının, kıyamete yakın bir zamanda olacağını söylüyor olmanız. Madem öyle ise söyleyin bakalım, yakın derken neyi kastediyorsunuz. Yakın mesafe nedir? Bir hafta mı? Bir ay mı? Bir yıl mı? Yoksa on yıl mı? Bana söyleyin, o yakın zaman dediğin hangi zamandır. Zira onu biliyor olsaydınız, yakın diye bir ifadeyi kullanmazdınız. Çünkü o zaman dilimi, dabbe’ nin kendi içeriğin den bile çok önemlidir. Vakanın yeri ve zamanı ve de nasıl olacağını bilmiyorsunuz ki öyle, zira O ayet okuduğunuz manada olsaydı 1500 yıldır sır olarak kalmazdı. Değilse hadi söyleyin Kıyamete yakın bir zamanda olacak derken neyi kastediyorsunuz. Hadi söyleyin? İşte onu söyleye bilmeniz için o senaryonun kendisini bilmeniz lazım. Nereden bileceksin zira bilseniz yakın zaman demezdiniz. Onu size ben söyleyeyim de öğrenin o zaman Kıyametin ta kendisidir. O saat içinde olacak olan vakadır. Sonra yerden her hangi bir hayvan da çıkmayacaktır. Birde onu konuşturarak insana dini öğrettirmek Allah'a yapılacak en büyük günahtır. İsa'nı nüzulünü görünmesi işi de bu vakanın içinde tecelli edecektir " o saat’in habercisidir" sözü onun içindir öğrenin artık bunları. Güneşi batıdan doğması da ve Tövbenin edilmesi de ve de Deccalın ölmesi de bu saatin içinde olacaktır. Yani tüm bunların hepsi 60 dakikanın içinde olacak olaylardır. Sıralaması da şöyle: Güneş batıdan doğar-sonra yer gök birleşir-sonra İsa'nın mezarı açılır nüzulü görülür- sonra bunu gören Deccal'ın kalbi dayanmaz ölür-sonra ölmeyenler kabul olmayan tövbeleri ederler- sonra da beklenen o kıyamet kopar. İnşallah o bilinmeyen sıralamayı da, öğrenmişsinizdir. İşte dabbe vakası, olayı budur İşte kıyamet böyle kopacaktır.Bunu sayfanıza yazıda herkes okuyup öğrensin.Hoşça kalın.Şinasi Hüner.

Zehirli Org.4.Cevap

Sayın: Zehirli Org.
Sevgili kardeşim, Sorularıma cevap vermedin. Çok mu ağır geldi. Bu konuda kimseden yardım da alamazsın çünkü bu soruları bende başka bilen yoktur. Bak kendi sitende bir okuyucu İsa niye gelecek ki demiş. Sende “ölmek için” demişsin. Arkadaş sende akıl fikir olmadığı gibi mantıkta yok, zira 2000 yıldır ölmeden nasıl niçin yaşamışsa şu saatte gelip ölecek olmasının, mantığı ne! Bilakis Ayet nüzulü görülecek derken Allah onu kabirde cansız yattığını göstererek, cahillere o ölmüş dedirtmek içindir. Sonra tövbe edecekler ama oda kabul olmayacaktır. Sen bu yazdıklarımdan da bir şey anlamadın ise samimi olarak söylüyorum sağlığın için bir doktora görünmen de çok büyük yarar var.
Güzel kardeşim, bana konunun doğrusunu bilmem için, örnek olarak gösterdiğin ve de açık seçik yazılmıştır dediğin, Kuran’ı-Kerim Nisa süresinin; 4: 157-158 ayetlerini okumamı istiyorsun. Her şeyden evvel böyle bir ayetten haberdar olmandan ve de onu okumam için tavsiye de bulunmandan dolayı çok teşekkür ederim. Fakat ne var ki içime dert olan ve yanlışı düzeltmem adına o ayetlerin doğru manası şöyledir. Ayetler her ne kadar açık seçikte olsa senaryonun öncesini ve de sonrasını bilmediğin müddetçe yorumun bir yerde yanlış olur. Şöyle ki: O ayetlerde ki söylemin, sizin bildiğiz gibi İsa’nın ölmemiş olması, yukarıya çekilmiş olması 2000 yıldır Allah’ın sağ yanında oturuyor olması, kıyamete yakın bir zamanda da dünyaya tekrar inip, gelecek olması ve sizinde onu bekliyor olmanız. Sizin deyiminizle bu bilginin kaynağı olarak ta bu ayetleri göstermeniz var ya, doğrusu önce kitaba dolayısıyla, yüce Allah’a yapılacak bundan daha büyük yanlış ve günah olamaz. İşte bu yüzdendir ki, iki kitap yazarak tüm dünya âlem’e bunların çok yanlış şeyler olduğunu anlatıyorum. Şimdi de sizi bu yanlıştan dön men için dikkatini çekerek. Bakın = 4:157- Ayetin de, “ Oların İsa’yı ASMADIKLARINI ve ÖLDÜRMEDİKLERİNİ ” söylüyor. Doğrusu da o da ondan. Yani onlar “ÖLDÜRMEDİ” diyor. Yani onların “ÖLDÜRMEDİĞİNİ” söylüyor. Çünkü onlar öldürmedi de ondan. Allah, haşa yalan mı söylüyor! İşte sizin yanıldığınız nokta da burasıdır. Ben bunları yazarken belki sizde idrak etmişsizdir. Zira yüce Allah o ölmedi demiyor. Sadece onların öldürmediğini söylüyor. Onun da sebebi şu; İsa’yı onlar değil. Ben öldürdüm demek istiyor. Nasıl mı Zümer =39:42-Ayette, olduğu gibi. İnşallah anlamışsındır. Zira yüce Allah’ın dünya nizamın da ve ona bağlı olarak da yaşama koyduğu kural gereği hiçbir insan yoktur ki, 2000 yıl ruhu, bedensel olarak yaşamış olsun. Kul olan bizlerin ayırımcılık yapmaksızın var olan bir kuraldır bu. Bu kural kul olan hiç bir insan için değişmez. Bu Allah’ın, olmazsa olmaz mukadderat kuralıdır. 7:25 “Orada yaşayıp orada öleceksiniz” diye ayeti adeta haşa yalanlayarak “ İsa 2000 yıldır yukarıda yaşıyor .”diyorsunuz. Eğer öyle olsaydı İsa hariç derdi. “ Şimdi ben böyle dediğim de “ Niye Allah yapamaz mı? ” Diyorlar. Oysa ben ne diyorum onlar ne diyor. Haşa, Allah hiç yapamaz olur mu! Allah isterse tüm peygamberleri kol kola girmiş olarak halay çekerek indirir. Ama konu o değil, yüce Allah, o şarlatan istiyor diye dediğini yapmaz. Allah dünyanın gereken nizamı ve intizamı için koyduğu kanun kural ve emirlerle, bozulmaz sistemi ile var olmaktadır. Dolayısıyla Allah kendi koyduğu kuralı kendi bozmaz. Öyle olacak olsaydı o kuralı koymazdı. Yoksa sen yüce Allah’ın haşa tekamül ettiğini mi düşünüyorsun. Düşünmüyorsa da o zaman bu çirkin düşüncelerden vaz geç yoksa sonun uçurum olur. Şimdi bir düşün bakalım, 2000 yıl yaşamış bu dünyada bildiğin bir insan mı var acaba. Şimdi bir düşün bakalım, tüm kâinatın Peygamberi (s.a.v) efendimiz mezarın da yatarken, O nasıl oluyor da gökte çay kahve içiyor olur. Bu ancak bir kamera şakası olur değilse de akıllarda bir sorun var demektir. Tüm bunları ne olduğunu bilmek istiyorsa bir mesaj at sana her iki kitabımın yazılımını göndereyim onları okursun bunların cevabını bulursun. Hoşça kal.

CVP:Zehirli Org.4.Cevap

Haşa Allah'ın sağ yanında oturması mı? Allah mekandan münezzehtir. Böyle bir iddia kişiyi dinden çıkartır.

Sadece kelime oyunu oynamaktasınız. Yok kuralmış vs. Bildiğimiz Zaman kavramı bu dünya için geçerlidir. Aynı zamanda hz. idris ve hz. hızır da ölmemiştir..

Bizim itikadımıza göre hz. isa ölmemiştir. Ve kıyamete yakın tekrar geriye gelecektir. PEygamber olarak değil ümmeti muhammed olarak gelecektir. Bu bizim itikadımız inancımızdır. İnkar eden kişi bize göre dinden çıkar KAFİR olur..

Sende saklı olan cevap ise senin KÜFRÜN'dür.. Bugün sadece sen değil senin gibi bir çok inkarcı zaten var. Hepsinin ortak notkası mezheplere de düşman olmalarıdır..

Hz.İsan neden bir kez daha gelsin ki?

Bu konu yahudilik ve hristiyanlıkta ki Tanrının krallığı ve mesih efsanesine çok benziyor.Hz.İsa neden tekarar gelsin? Kur'anda buna en ufak bir işaret yok.Sadece katına yükseltildiği şeklinde kesin bir bilgi var.Ben çok gerçekçi bulmuyorum.Hadislerin manalarının da başka türlü olduğunu düşünüyorum.İsa nasıl gelecek.Selamunaleyküm arkadaşlar ben geldim ama bu kez peygamber değilim o ilk hayatımdaydı falan..Çok makul gelmiyor.Hz.Muhammed meseleyi bitirmiştir.

CVP:Hz.İsan neden bir kez daha gelsin ki?

hz. isa normal bir insan olarak gelecek. hz. muhammedin ümmeti olacak. ve islamiyet için mücadele edecek. ben isayım demeyicek. Neden mi geri gelecek? tabiki ölmek için gelecek :)

geleceği ayetle sabittir.. buna inkar kişiyi küfre götürür.

Mesih İsa, gökten inmeyecek.Zira çıkmadıki insin.

Sevgili arkadaşım sayfanızda okuduklarım karşısında sok oldum ve bu konu hakkında sizden öncede özel olarak hoca efendiye vede diyanet vakfı başkanlığına ne kadar yanlış ve gaflet içinde kalındığını ve çok büyük günahlar işlendiğini yazdım, şimdi de mecbur kalıp size yazıyorum.Burada bunu izah etmek çok zorda olsa onu yapacağım.Öncesinde bu konuda yazmış olduğum Dabbet'ül Arz ve Mesih İsa adlı kitap'ı okumanızı isterim.Şöyleki haşa değil, kuran'ı Kerim,İncil dahi İsa'nın gökten inmeyip sadece nüzülünün görüleceğini yazmıştır.Onunda ancak"günahsız"olarak görüleceğinin mümkün olacağını yazmıştır,Dolayısıyla mezarında ölü olarak görüleceği anlatılmıştır.Bak:İncil=İbraniler:9/27 ayetinde.Onuniçindirki kabul olmayan tövbe edilecektir.Çünkü o sıra dünya ters dönmeye başlamıştır,yani güneş batıdan doğmuştur. Ve işte Kıyamet o anda kopacaktır.İnşallah bundan sonra daha fazla günaha girmezsiniz.Çünkü yüce Allah, bu çirkin söylemlerden intikam almak için o Dabbeyi yapacaktır. Zira tövbenin kabul edilmeyişi neyin karşılığı olabilirdi.Sizde bu hususun en doğrusunu artık öğrenmişsinizdir İnşallah.Ama benim fikrim oki çok zor. Sevgilerimle. Şinasi HÜNER.

mrb sormasi ayip olmassa seni

mrb sormasi ayip olmassa seni bunlari soylerken neyi kaynak hosteriyorsun.. hangi incili.. kuran acik bir dille ifade etmisken herseyi degisen incilimi kaynak aliyorsun... bakkk NISA SURESI 157-158

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

DOĞRULAMA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Resimde gördüğün harfleri sırayla yaz
Google
 

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Sünnet . islam . iman . Kur'an-ı Kerim . kıyamet alametleri . Din ve Inanc . Ehli Sünnet . Mehdi . Hadis . Dört incil . Mezhep . cennet . Hıristiyanlık . eshab-ı kiram . tevhid . iman esasları . cinler . Hıristiyanlar . mezhepsizler . cehennem . küfür . ehli sünnet alimleri . ehli sünnet itikadı . mezhepler . amel . isa'nın gökten inmesi . Mehdi'nin çıkış alametleri . ahir zaman . din tahripçileri . eshaba dil uzatmak . islam düşmanları . mezhepsizlik . islam alimleri . incillerdeki çelişkiler . peygamberler . cennetlikler . mümin . sapık fırkalar . hak mezhepler . eshabı kötülemek . eshabı kiramı sevmek . kader . Sinoptik inciller . Hz. isa'nın mucizeleri . mezhebe uymak . eshabı hayırla anmak . Allah'ın sıfatları . Kitab-ı Mukaddes . Hıristiyan inancı . inanç . incil . vehhabilik . ehli sünnet vel cemaat . hadisi şerifler . Yeni Ahid . Muharref inciller . cin . ahiret günü . Müminler . eshabı kiramın üstünlükleri . peygamberimiz . Hıristiyan dünyası . vaaz ve nasihatleri . çarmıha gerilmesi olayı . Kuran ayetleri . Mehdi’nin ortaya çıkışı . islam'ın hakimiyeti . PKK . Ermeni Sorunu . din düşmanları . şirk . ilim . ehli sünnet yolu . Kuran . kadere iman . Yahudiler . tahrifat . Yuhanna incili . Allah'a iman . Misyonerler . mirac . ashaba muhabbet . ashab . müslümanlık . mezhep imamları . itikad . Hz. isa'nın sözleri . hadisler . iman etmek . Ehli sünnet mezhebi . irade . kıyamet günü . hesap günü . kaza . hayırlı amel . Tutku filmi . insanların hayırlısı . eshabı kiramın fazileti .

Son yorumlar